analyticstracking
ผลสำรวจเรื่อง “คนไทยกับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ”
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4
ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 อยากขอให้รัฐเพิ่มวงเงินให้มากกว่านี้
ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.3 อยากขอให้มีคนละครึ่งต่อไปจนกว่าโควิด-19 จะหายไป
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “คนไทยกับโครงการคนละครึ่งเฟส 4” โดยเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,033 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ
67.4 จะเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งเฟส 4
ขณะที่ร้อยละ 18.2 จะไม่เข้าร่วม
และร้อยละ 14.4 ได้เข้าสู่โครงการช่วยเหลืออื่นๆ ของภาครัฐแล้วจึงไม่สามารถ
ลงทะเบียนได้
 
                  สำหรับเรื่องที่อยากขอแก่รัฐบาลกับโครงการคนละครึ่งเฟส 4
พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 อยากให้เพิ่มวงเงินให้มากกว่านี้
รองลงมาร้อยละ
32.5 อยากให้มีระยะเวลาในการใช้โครงการมากกว่านี้ และร้อยละ 29.9 อยากให้เพิ่ม
ยอดค่าใช่จ่ายต่อวันให้มากกว่า 150 บาท
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่า อยากให้มีโครงการ คนละครึ่ง ต่อไปหรือไม่
ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.3 อยากให้มีต่อไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะหายไป

ขณะที่ร้อยละ 30.7 ไม่อยากให้มี อยากให้นำงบประมาณไปใช้อย่างอื่นมากกว่า
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “ท่านคิดว่าจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 หรือไม่อย่างไร”

 
ร้อยละ
เข้าร่วม
โดย เข้าร่วมตั้งแต่เฟส 1-3 อยู่แล้ว และจะเข้าร่วมเฟส 4 ในครั้งนี้ ร้อยละ 62.6
     คิดว่าจะเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 4 ในครั้งนี้ ร้อยละ 4.8
67.4
ไม่เข้ารวม
เพราะ การลงทะเบียน การใช้แอปยุ่งยาก ร้อยละ 11.1
ไม่สนใจเข้าร่วม สละสิทธิ์ให้คนที่ลำบาก ร้อยละ 5.5
ไม่มีเงินเติมในแอปเป๋าตัง ร้อยละ 1.6
18.2
ได้เข้าสู่โครงการช่วยเหลืออื่นๆ ของภาครัฐแล้วจึงไม่สามารถลงทะเบียนได้
14.4
 
 
             2. เรื่องที่อยากขอแก่รัฐบาลกับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
อยากให้เพิ่มวงเงินให้มากกว่านี้
50.3
อยากให้มีระยะเวลาในการใช้โครงการมากกว่านี้
32.5
อยากให้เพิ่มยอดค่าใช่จ่ายต่อวันให้มากกว่า 150 บาท
29.9
อยากให้ปรับปรุงไม่ให้แอปเป๋าตังล่มบ่อยๆ
18.2
อื่นๆ อาทิเช่น อยากได้เป็นเงินสด ไม่มีความเห็น
19.5
 
 
             3. ข้อคำถาม “ท่านอยากให้มีโครงการ คนละครึ่ง ต่อไปหรือไม่”

 
ร้อยละ
อยากให้มีต่อไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะหายไป
69.3
ไม่อยากให้มี อยากให้นำงบประมาณไปใช้อย่างอื่นมากกว่า
30.7
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 เพื่อสะท้อนความเห็นประชาชนต่อโครงการคนละครึ่งเฟส 4
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนัก
ด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 31มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 6 กุมภาพันธ์ 2565
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
522
50.5
             หญิง
511
49.5
รวม
1,033
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
80
7.7
             31 – 40 ปี
134
13.0
             41 – 50 ปี
253
24.5
             51 – 60 ปี
302
29.2
             61 ปีขึ้นไป
264
25.6
รวม
1,033
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
657
63.6
             ปริญญาตรี
289
28.0
             สูงกว่าปริญญาตรี
87
8.4
รวม
1,033
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
115
11.1
             ลูกจ้างเอกชน
198
19.2
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
428
41.4
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
44
4.3
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
199
19.3
             นักเรียน/ นักศึกษา
16
1.5
             ว่างงาน
32
3.1
รวม
1,033
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898