analyticstracking
ผลสำรวจเรื่อง “วันแม่ กับเรื่องของแม่ที่ลูกอยากบอก ”
           กิจกรรมที่ลูกๆ ร้อยละ 33.0 จะทำในวันแม่ปีนี้คือ โทรศัพท์ไปพูดคุยกับแม่เพราะอยู่
    ต่างจังหวัด
           โดยร้อยละ 45.1 ระบุคำพูดของแม่ที่ได้ยินบ่อยๆ จนชินหูคือ หิวไหม กินข้าวหรือยัง
           ส่วนร้อยละ 56.8 ระบุแม่ในอุดมคติของลูกคือ แม่ที่เป็นเหมือนเพื่อน คุยได้ทุกเรื่อง
    เข้าใจทุกอย่าง
           ทั้งนี้ร้อยละ 84.7 ระบุเรื่องที่ลูกๆเป็นห่วงและวิตกกังวลเกี่ยวกับแม่มากที่สุดจากสภาพ
    สังคมในปัจจุบัน คือ เรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายของแม่
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชน
เรื่อง “วันแม่ กับเรื่องของแม่ที่ลูกอยากบอก” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน
ในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 1,141 คน เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม ที่ผ่านมาพบว่า
 
                  กิจกรรมที่ลูกๆ จะทำในวันแม่ปีนี้มากที่สุด ร้อยละ 33.0 คือ
โทรศัพท์หาแม่เพราะอยู่ต่างจังหวัด
รองลงมาร้อยละ 30.7 คือ ไปทานข้าวนอกบ้าน
กับแม่ และร้อยละ 30.0 คือ ทำบุญใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
                  ส่วนคำพูดของแม่ที่ได้ยินบ่อยๆ จนชินหู นั้น ลูกๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ
45.1 ระบุว่า หิวไหม กินข้าวหรือยัง
รองลงมาร้อยละ 44.4 ระบุว่า ดูแลตัวเองดีๆนะ
และร้อยละ 27.2 ระบุว่า ถึงไหนแล้ว/เมื่อไหร่จะกลับ
 
                  ทั้งนี้เมื่อถามว่า แม่ในอุดมคติเป็นแบบใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8
ระบุว่า แม่ที่เป็นเหมือนเพื่อน คุยได้ทุกเรื่องเข้าใจทุกอย่าง
รองลงมาร้อยละ 18.1
ระบุว่า ปล่อยให้ลูกคิดเอง เลือกเอง ตัดสินใจเอง และร้อยละ 6.1 ระบุว่า ไม่จู้จี้ขี้บ่น
 
                  สำหรับเรื่องที่เป็นห่วงและวิตกกังวลเกี่ยวกับแม่มากที่สุดจากสภาพสังคมในปัจจุบัน นั้น ส่วนใหญ่
ร้อยละ 84.7 ระบุว่า เรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายของแม่
รองลงมาร้อยละ 47.0 ระบุว่า เรื่องโรคระบาดต่างๆ เช่น
โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ และร้อยละ 24.4 ระบุว่า เรื่องแม่ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. กิจกรรมที่ท่านจะทำในวันแม่ปีนี้คือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตำตอบ)

 
ร้อยละ
โทรศัพท์หาแม่เพราะอยู่ต่างจังหวัด
33.0
ไปทานข้าวนอกบ้านกับแม่
37.0
ทำบุญใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
30.0
ทำอาหารมื้อพิเศษทานกันที่บ้าน
23.3
ไปเที่ยว พักผ่อน ต่างจังหวัดกับแม่เพราะหยุดยาว
14.5
กลับบ้านไปหาแม่ที่ต่างจังหวัด
13.7
เข้าร่วมงานวันแม่ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น
4.5
 
 
             2. คำพูดของแม่ที่ท่านได้ยินบ่อยๆ จนชินหู 10 อันดับแรก คือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตำตอบ)

 
ร้อยละ
หิวไหม กินข้าวหรือยัง
45.1
ดูแลตัวเองดีๆนะ
44.4
ถึงไหนแล้ว/เมื่อไหร่จะกลับ
27.2
เหนื่อยไหมลูกวันนี้
26.3
ใช้เงินให้มันน้อยๆหน่อย
20.2
งานหนักไหม/การบ้านเยอะไหม
16.5
จะไปไหนอีก
11.7
พยายามเข้าลูก
10.8
เมื่อไหร่จะตื่น
9.5
เก่งมากค่ะลูก /ลูกแม่เก่งที่สุด
8.5
 
 
             3. แม่ในอุดมคติของท่าน 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
แม่ที่เป็นเหมือนเพื่อนคุยได้ทุกเรื่องเข้าใจทุกอย่าง
56.8
ปล่อยให้ลูกคิดเอง เลือกเอง ตัดสินใจเอง
18.1
ไม่จู้จี้ขี้บ่น
6.1
ตามใจลูก/ใจดี
5.8
ชมเมื่อลูกทำดี
3.9
 
 
             4. จากสภาพสังคมในปัจจุบันเรื่องที่ท่านเป็นห่วงและวิตกกังวลเกี่ยวกับแม่มากที่สุด 10 อันดับแรก คือ
                  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตำตอบ)


 
ร้อยละ
ปัญหาสุขภาพ ร่างกาย
84.7
โรคระบาดต่างๆ (เช่นโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่)
47.0
ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย
24.4
เครียดเรื่องปัญหาการเงิน หนี้สิน
13.0
อุบัติเหตุจากการเดินทาง
12.5
ถูกหลอกจาก call center
9.8
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
7.0
ภัยจากโลกโซเชียล
6.5
ถูกหลอกให้ซื้อของ จากโฆษณาทีวี/ทางออนไลน์
5.7
ปัญหาสุขภาพจิต จากการขาดคนเอาใจใส่
5.2
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในมุมมองของลูกเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในวันแม่ปีนี้
คำพูดของแม่ที่ได้ยินบ่อยๆ แม่ในอุดมคติและเรื่องที่เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับแม่จากสภาพของสังคมในปัจจุบัน
ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชนในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีอายุ 15-54 ปี โดยแบ่งเป็น
เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่เขตจตุจักร ดอนเมือง ธนบุรี บางเขน บางกอกน้อย บางกะปิ บางนา บึงกุ่ม ปทุมวัน
พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี วังทองหลาง สายไหม หนองแขม หลักสี่ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,141 คน
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุด
มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 5-9 สิงหาคม 2565
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 12 สิงหาคม 2565
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
564
49.4
             หญิง
577
50.6
รวม
1,141
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 24 ปี
350
30.7
             25 – 34 ปี
290
25.4
             35 – 44 ปี
274
24.0
             45 – 54 ปี
227
19.9
รวม
1,141
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
741
64.9
             ปริญญาตรี
344
30.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
56
4.9
รวม
1,141
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
121
10.6
             ลูกจ้างเอกชน
348
30.5
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
333
29.2
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
22
1.9
             ทำงานให้ครอบครัว
11
1.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน
22
1.9
             นักเรียน/ นักศึกษา
260
22.8
             ว่างงาน
24
2.1
รวม
1,141
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898