analyticstracking
ผลสำรวจเรื่อง “นักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นหนาวนี้ ”
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 เห็นว่าการท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้จะคึกคักค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 เห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เป็นปัจจัยที่ทำให้อยากออกมาเที่ยวหนาวนี้
ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 อยากให้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เช่น
เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวมากขึ้น
นักท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวสัมผัสบรรยากาศหน้าหนาวที่เชียงใหม่มากที่สุด
โดยอยากไปเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น เดินป่า กางเต็นท์ มากที่สุด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เรื่อง “นักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นหนาวนี้” โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวน 1,203 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3
เห็นว่าการท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้จะคึกคักค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ขณะที่ร้อยละ
22.7 เห็นว่าจะคึกคักน้อยถึงน้อยที่สุด
 
                  สำหรับปัจจัยที่ทำให้คนอยากออกมาท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 อยากออกมาเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

รองลงมาคือ อยากรับบรรยากาศ อากาศหนาว คิดเป็นร้อยละ 58.1 และมีช่วงวันหยุดยาว
หลายวัน คิดเป็นร้อยละ 38.4
 
                  ส่วนเรื่องที่อาจทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว ทำให้คนออกมา
เที่ยวน้อยลงหน้าหนาวนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 เห็นว่าคนไม่มีเงินไปเที่ยว

รองลงมาร้อยละ 56.3 เห็นว่าข้าวของ ที่พัก อาหารราคาสูงขึ้น และร้อยละ 39.7 เห็นว่า
น้ำมันยังราคาแพง
 
                  ทั้งนี้เมื่อถามว่าอยากให้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เช่น เราเที่ยว
ด้วยกัน คนละครึ่ง เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวมากขึ้นหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5
อยากให้มี
ขณะที่ร้อยละ 9.3 ไม่อยากให้มี ส่วนร้อยละ 6.2 ไม่แน่ใจ
 
                  เมื่อถามว่าจังหวัดท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยว สัมผัสบรรยากาศหนาวมากที่สุดพบว่า นักท่องเที่ยว
อยากไปเชียงใหม่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.4
รองลงมาคือ เชียงรายคิดเป็นร้อยละ 13.0 เพชรบูรณ์คิดเป็นร้อยละ
11.4 น่านคิดเป็นร้อยละ 7.1 และเลยคิดเป็นร้อยละ 5.3
 
                  สุดท้ายเมื่อถามถึงรูปแบบการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวอยากเที่ยวในหน้าหนาวปีนี้มากที่สุดคือ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น เดินป่า กางเต็นท์ คิดเป็นร้อยละ 46.0
รองลงมาคือการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท
คิดเป็นร้อยละ 36.0 และการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ คิดเป็นร้อยละ 32.9
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “จากข่าวอากาศปีนี้จะหนาวกว่าปีที่ผ่านมา จะทำให้การท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้
                   คึกคักมากน้อยเพียงใด”


 
ร้อยละ
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างมาก ร้อยละ 66.6 และมากที่สุด ร้อยละ 10.7)
77.3
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 21.6 และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.1)
22.7
 
 
             2. ปัจจัยที่ทำให้คนอยากออกมาท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้
                   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
อยากออกมาเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
62.4
อยากรับบรรยากาศ อากาศหนาว
58.1
มีช่วงวันหยุดยาวหลายวัน
38.4
มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเช่น เราเที่ยวด้วยกัน
13.7
อื่นๆ อาทิเช่น คลายเครียดจากปัญหาต่างๆ
0.3
 
 
             3. เรื่องที่อาจทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว ทำให้คนออกมาเที่ยวน้อยลงหน้าหนาวนี้
                   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
คนไม่มีเงินไปเที่ยว
66.5
ข้าวของ ที่พัก อาหารราคาสูงขึ้น
56.3
น้ำมันยังราคาแพง
39.7
กลัวติดโรคโควิด -19
26.6
การโก่งราคาค่าที่พัก อาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว
22.7
แหล่งท่องเที่ยวมีคนเยอะ คนแน่น
18.0
อื่นๆ อาทิเช่น ไม่มีเรื่องที่กังวล สภาพเศรษฐกิจ
0.5
 
 
             4. ข้อคำถาม “อยากให้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เช่น เราเที่ยวด้วยกัน
                   คนละครึ่ง เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวมากขึ้นหรือไม่”


 
ร้อยละ
อยากให้มี
84.5
ไม่อยากให้มี
9.3
ไม่แน่ใจ
6.2
 
 
             5. จังหวัดท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยว สัมผัสบรรยากาศหนาวมากที่สุด (5 อันดับ แรก)

 
ร้อยละ
เชียงใหม่
49.4
เชียงราย
13.0
เพชรบูรณ์
11.4
น่าน
7.1
เลย
5.3
 
 
             6. รูปแบบการท่องเที่ยว ที่อยากเที่ยวในหน้าหนาวปีนี้
                   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น เดินป่า กางเต็นท์
46.0
การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท
36.0
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์
32.9
การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี
32.8
การท่องเที่ยวแบบ glamping เป็นแคมป์แบบอำนวยความสะดวก
25.2
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
11.3
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย
11.6
อื่นๆ อาทิเช่น เที่ยวแบบทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด
0.7
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  1) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้
                  2) เพื่อสะท้อนว่าประชาชนอยากให้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เช่น
                      เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวมากขึ้นหรือไม่
                  3) เพื่อสะท้อนรูปแบบการท่องเที่ยว ที่อยากเที่ยวในหน้าหนาวปีนี้
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 20 เขต จากทั้งหมด
50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ทวีวัฒนา ธนบุรีบางเขน
บางแค บางกอกน้อย บางคอแหลม บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ภาษีเจริญ มีนบุรี วังทองหลาง สาทร สายไหม
และหลักสี่ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,203 ตัวอย่าง
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                 ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 10 – 16 พฤศจิกายน 2565
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 26 พฤศจิกายน 2565
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
596
49.5
             หญิง
607
50.5
รวม
1,203
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
313
26.1
             31 – 40 ปี
265
22.0
             41 – 50 ปี
241
20.0
             51 – 60 ปี
214
17.8
             61 ปีขึ้นไป
170
14.1
รวม
1,203
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
839
69.8
             ปริญญาตรี
337
28.0
             สูงกว่าปริญญาตรี
27
2.2
รวม
1,203
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
75
6.2
             ลูกจ้างเอกชน
331
27.5
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
468
38.8
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
50
4.2
             ทำงานให้ครอบครัว
8
0.7
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
126
10.5
             นักเรียน/ นักศึกษา
127
10.6
             ว่างงาน
18
1.5
รวม
1,203
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898