analyticstracking
ผลสำรวจเรื่อง “พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยากขอ ”
พร 1 ข้อที่คนไทยอยากขอในวันขึ้นปีใหม่ ปีเถาะ 2566 ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจปังๆ
รองลงมาคือ ขอให้คนไทยสุขภาพดีแข็งแรงคิดเป็นร้อยละ 48.1
และขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน คิดเป็นร้อยละ 46.9
ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.0 เชื่อปีเถาะ 2566 ประเทศไทยจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,141 คน พบว่า
 
                  เมื่อถามว่า “หากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่
2566 ปีเถาะ จะขออะไร ให้กับ คนไทย ประเทศไทย” ประชาชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 57.4 ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจในประเทศปังๆ
รองลงมาคือ ขอให้คนไทย
สุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัย คิดเป็นร้อยละ 48.1 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรัก
และสามัคคีกัน คิดเป็นร้อยละ 46.9 ขอให้โควิด-19 หมดไปจากประเทศไทยเสียที
คิดเป็นร้อยละ 41.9 และขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง คิดเป็นร้อยละ 35.9
 
                  ทั้งนี้เมื่อถามความเห็นว่าปีเถาะ 2566 ในภาพรวมประเทศไทย
จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ โรคระบาดโรคติดต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.0 เห็นว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา
ส่วนร้อยละ 32.8 เห็นว่าพอๆ กับปีที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 15.2 เห็นว่าแย่
กว่าปีที่ผ่านมา
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “หากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 ปีเถาะ จะขออะไร
                  ให้กับ คนไทย ประเทศไทย”


 
ร้อยละ
ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจในประเทศปังๆ
57.4
ขอให้คนไทยสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัย
48.1
ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน
46.9
ขอให้โควิด-19 หมดไปจากประเทศไทยเสียที
41.9
ขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง
35.9
ขอให้ยาเสพติดหมดไป
34.4
ขอให้น้ำมันถูกลงกว่าปีที่ผ่านมา
30.9
ขอให้โรคติดต่อร้ายแรงแบบโควิด-19 ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ร้อยละ 24.5
24.5
ขอให้การท่องเที่ยวคึกคักขึ้น คนไทย ชาวต่างชาติมาเที่ยวมากขึ้น
24.4
ขอให้ร่ำรวยเงินทอง
19.9
อื่นๆ อาทิเช่น นักการเมืองทุจริตหมดไป ไม่อยากให้กัญชาเสรี ไม่มีเรื่องอยากขอ
10.9
 
 
             2. ข้อคำถาม “คิดว่าปีเถาะ 2566 ในภาพรวมประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
                  ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ โรคระบาดโรคติดต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน”


 
ร้อยละ
ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
52.0
พอๆกับปีที่ผ่านมา
32.8
แย่กว่าปีที่ผ่านมา
15.2
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  1) เพื่อสะท้อนถึงหากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 ปีเถาะ จะขออะไร ให้กับ คนไทย
                      ประเทศไทย
                  2) เพื่อสะท้อนความเห็นว่าปีเถาะ 2566 ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ
                      โรคระบาดโรคติดต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนัก
ด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 6 – 9 ธันวาคม 2565
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 31 ธันวาคม 2565
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
608
53.3
             หญิง
533
46.7
รวม
1,141
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
103
9.0
             31 – 40 ปี
130
11.4
             41 – 50 ปี
297
26.0
             51 – 60 ปี
313
27.5
             61 ปีขึ้นไป
298
26.1
รวม
1,141
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
658
57.7
             ปริญญาตรี
361
31.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
122
10.7
รวม
1,141
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
127
11.1
             ลูกจ้างเอกชน
212
18.6
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
443
38.7
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
82
7.2
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
244
21.4
             นักเรียน/ นักศึกษา
20
1.8
             ว่างงาน
12
1.1
รวม
1,141
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898