analyticstracking
ผลสำรวจเรื่อง ความรักของคนไทยในปี 2566
รูปแบบความรักของคนไทยในปี 2566 ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.8 ใช้รักคือความเข้าใจ
โดยคำคมเกี่ยวกับความรัก ที่นำมาใช้สอนชีวิตรักมากที่สุดคือ คู่แล้วไม่แคล้วกัน
สิ่งที่ตั้งใจจะทำในวันวาเลนไทน์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 จะทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น กินข้าว
เข้าวัดทำบุญตักบาตร
ผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดงที่อยากมอบดอกกุหลาบให้มากที่สุดคือ อั้ม พัชราภา
รองลงมาคือ ลิซ่า Blackpink
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เรื่อง “ความรักของคนไทยในปี 2566” โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั่วประเทศ จำนวน 1,150 คน พบว่า รูปแบบความรักที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้ใน
ปัจจุบันคือ รักคือความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 53.8
รองลงมาร้อยละ 47.6 รักคือความ
ห่วงใย และร้อยละ 38.9 รักคือการให้
 
                  เมื่อถามถึงคำคมเกี่ยวกับความรัก ที่นำมาใช้สอนชีวิตรักมากที่สุด
คือ คู่แล้วไม่แคล้วกัน คิดเป็นร้อยละ 31.0
รองลงมาคือ รักคนที่เขารักเรา คิดเป็น
ร้อยละ 27.6 รักแท้มีอยู่จริง คิดเป็นร้อยละ 14.5 ที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์ คิดเป็นร้อยละ 8.8
และความรักควรมีแค่ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3
 
                  สำหรับสิ่งที่ตั้งใจจะทำกับคนรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 57.8 จะทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น กินข้าว ไปเที่ยว เข้าวัดทำบุญ
ตักบาตร
รองลงมาร้อยละ 19.4 จะบอก “รัก” ร้อยละ 10.9 จะซื้อของที่คนรักอยากได้
ร้อยละ 7.8 จะซื้อดอกกุหลาบให้ และร้อยละ 5.6 จะให้ของแทนใจ เช่น แหวน สร้อย
 
                  สุดท้ายเมื่อถามถึงผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดงที่อยากมอบดอกกุหลาบให้ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ 5
อันดับแรก พบว่า อันดับแรกคือ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ คิดเป็นร้อยละ 7.4
อันดับรองลงมาคือ ลิซ่า Blackpink ลลิษา
มโนบาล คิดเป็นร้อยละ 7.0 เบลล่า ราณี แคมเปน คิดเป็นร้อยละ 6.1 เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ คิดเป็นร้อยละ 5.8 และลุงตู่
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คิดเป็นร้อยละ 5.7
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “รูปแบบความรักที่ใช้ในปัจจุบันเป็นแบบใด”   (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
รักคือความเข้าใจ
53.8
รักคือความห่วงใย
47.6
รักคือการให้
38.9
รักคือการอภัย
38.5
รักคือการช่วยเหลือ แบ่งปันกัน
38.5
รักคือความจริงใจให้กัน
37.5
รักคือการเชื่อใจ
35.3
รักคือการไม่นอกใจ
31.9
รักคือความอดทน
29.1
รักคือการยอม
17.4
รักคือการเปย์
9.0
อื่นๆ อาทิ รักคือความสงสาร รักคือความทรมาน
1.1
 
 
             2. ข้อคำถาม “คำคมเกี่ยวกับความรัก ที่นำมาใช้สอนในชีวิตรักของตัวท่านเอง”

 
ร้อยละ
คู่แล้วไม่แคล้วกัน
31.0
รักคนที่เขารักเรา
27.6
รักแท้มีอยู่จริง
14.5
ที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์
8.8
ความรักควรมีแค่ 2 คน
5.3
ความรักทำให้คนตาบอด
2.8
รักแท้แพ้เงิน
1.5
เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร
1.1
อื่นๆ อาทิ ไม่มี รักแท้แพ้ใกล้ชิด รักแท้แพ้ระยะทาง
7.4
 
 
             3. สิ่งที่ตั้งใจจะทำกับคนรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้   (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
จะทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น กินข้าว ไปเที่ยว เข้าวัดทำบุญตักบาตร
57.8
จะบอก “รัก”
19.4
จะซื้อของที่คนรักอยากได้
10.9
จะซื้อดอกกุหลาบให้
7.8
จะให้ของแทนใจ เช่น แหวน สร้อย
5.6
จะให้เงิน
3.9
จะขอแต่งงาน
1.1
อื่นๆ อาทิ ไม่มีสิ่งที่จะทำ
17.1
 
 
             4. ผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดงที่อยากมอบดอกกุหลาบให้ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ (5 อันดับ แรก)
                   (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ
7.4
ลิซ่า Blackpink ลลิษา มโนบาล
7.0
เบลล่า ราณี แคมเปน
6.1
เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
5.8
ลุงตู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
5.7
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  1) เพื่อสะท้อนรูปแบบความรักที่ใช้ในปัจจุบัน
                  2) เพื่อสะท้อนคำคมที่นำมาใช้สอนในชีวิตรักของตัวท่านเอง
                  3) เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ตั้งใจจะทำกับคนรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนัก
ด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 13 กุมภาพันธ์ 2566
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
639
55.6
             หญิง
511
44.4
รวม
1,150
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
143
12.4
             31 – 40 ปี
164
14.3
             41 – 50 ปี
286
24.9
             51 – 60 ปี
288
25.0
             61 ปีขึ้นไป
269
23.4
รวม
1,150
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
685
59.6
             ปริญญาตรี
349
30.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
116
10.1
รวม
1,150
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
120
10.4
             ลูกจ้างเอกชน
263
22.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
461
40.1
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
52
4.5
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
206
17.9
             นักเรียน/ นักศึกษา
33
2.9
             ว่างงาน
14
1.2
รวม
1,150
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898