analyticstracking
ผลสำรวจเรื่อง “คิดเห็นอย่างไรต่อความหลากหลายทางเพศ ในเดือน “Pride Month” ”
           ประชาชน 91.4 % ระบุว่าปัจจุบันสังคมไทยเปิดรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น
     ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด โดย 67.2% เห็นการขับเคลื่อนทางสังคมไทยเรื่องความหลากหลายทางเพศ
     ด้วยการอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพ ในสถานศึกษา และสถานที่ทำงาน
            ทั้งนี้ 78.6% เห็นด้วยค่อนข้างมากถึงมากที่สุดเรื่องให้คู่รัก LGBTQ+ได้รับสิทธิทางกฎหมาย
            และ 75.1% รับได้ หากมี ลูก หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGBTQ+ แต่ยังคงห่วงว่าจะโดนล้อ/สังคมไม่ยอมรับ/ทำให้เก็บกด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องด้วยในเดือนมิถุนายนของทุกปีคือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคน
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ(Pride Month) กรุงเทพโพลล์โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึง
สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คิดเห็นอย่างไรต่อความหลากหลายทางเพศในเดือน
“Pride Month””
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,032 คน พบว่า
 
                  ประชาชนร้อยละ 44.6 ทราบว่าเดือนมิถุนายน เป็น “Pride Month”
เดือนแห่งความภาคภูมิใจ ในความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียมของ LGBTQ+
ขณะที่ร้อยละ 55.4 ระบุว่าไม่ทราบ
 
                  ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 91.4 ระบุว่าปัจจุบันสังคมไทยเปิดรับ
เรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 8.6
ระบุว่ายังไม่ค่อยเปิดรับถึงไม่เปิดรับเลย
 
                  เมื่อถามว่าปัจจุบันเห็นการขับเคลื่อนทางสังคมไทยเรื่องความ
หลากหลายทางเพศในเรื่องใดบ้าง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.2 ระบุว่า
เห็นการอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพ ในสถานศึกษา และสถานที่ทำงาน
รองลงมาร้อยละ 64.4 ระบุว่า เห็นการ
แสดงออกที่มีต่อกับกลุ่ม LGBTQ+เหมือนปกติทั่วไป โดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลก และร้อยละ 61.2 ระบุว่า เห็นการทำซีรี่ส์วาย
มีคู่จิ้นสายวาย มากขึ้น
 
                  ส่วนความเห็นเรื่องให้คู่รัก LGBTQ+ได้รับสิทธิทางกฎหมาย นั้น พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ
78.6 ระบุว่าเห็นด้วยค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 21.4 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยเลย
 
                  ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.1 ระบุว่ายอมรับได้ หากมี ลูก หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGBTQ+
รองลงมาร้อยละ 16.6 ระบุว่าไม่แน่ใจ และร้อยละ 8.3 ระบุว่า ยอมรับไม่ได้
 
                  สำหรับเรื่องที่ห่วง/กังวล หากมี ลูก หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGBTQ+ ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.9
ระบุว่า กลัวโดนล้อ/สังคมไม่ยอมรับ/เก็บกด
รองลงมาร้อยละ 38.6 ระบุว่าห่วงสุขภาพ เช่น กินฮอร์โมน โรคติดต่อ
และร้อยละ 30.1 ระบุว่า กลัวถูกหลอกให้รัก
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ทราบหรือไม่ว่า เดือนมิถุนายน เป็น "Pride Month" เดือนแห่งความภาคภูมิใจ ในความหลากหลาย
                  ทางเพศที่เท่าเทียมของ LGBTQ+


 
ร้อยละ
ทราบ
44.6
ไม่ทราบ
55.4
 
 
             2. คิดว่าสังคมไทยในปัจจุบันเปิดรับ/ยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเพียงใด
                  เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน


 
ร้อยละ
เปิดรับมากขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็น เปิดรับค่อนข้างมาก ร้อยละ 49.8 และเปิดรับมากที่สุด ร้อยละ 41.6)
91.4
ยังไม่ค่อยเปิดรับถึงไม่เปิดรับเลย
(โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยเปิดรับ ร้อยละ 7.5 และไม่เปิดรับเลย ร้อยละ 1.1 )
8.6
 
 
             3. ปัจจุบันเห็นการขับเคลื่อนทางสังคมไทยเรื่องความหลากหลายทางเพศในเรื่องใดบ้าง
                  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
มีการอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพ ในสถานศึกษา และสถานที่ทำงาน
67.2
การแสดงออกที่มีต่อกับกลุ่ม LGBTQ+เหมือนปกติทั่วไป โดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลก
64.4
มีการทำซีรี่ส์วาย มีคู่จิ้นสายวาย มากขึ้น
61.2
การมี พรบ. คู่ชีวิต โดยจะมีการขับเคลื่อนไปสู่ สมรส เท่าเทียม
55.1
มีการจัดงานการเดินพาเหรดที่เรียกว่า LGBTQ+ Parades หรือ Pride Parade
40.5
การเปลี่ยนรูป profile ของตนเอง/องค์กร เป็นแถบสีรุ้ง ในช่วง "Pride Month"
36.7
บริษัทห้างร้านต่างๆ ผลิตสินค้า/จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกลุ่ม LGBTQ+
18.0
 
 
             4. คิดเห็นอย่างไรเรื่องให้คู่รัก LGBTQ+ ได้รับสิทธิทางกฎหมาย                   

 
ร้อยละ
เห็นด้วยค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็น เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 21.9 และเห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 56.7)
78.6
ไม่ค่อยเห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยเลย
(โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 15.5 และไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 5.9 )
21.4
 
 
             5. หากมี ลูก หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGBTQ+ จะยอมรับได้หรือไม่                   

 
ร้อยละ
ยอมรับได้
75.1
ไม่แน่ใจ
16.6
ยอมรับไม่ได้
8.3
 
 
             6. หากมี ลูก หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGTBQ+ จะเป็นห่วง/กังวลในเรื่องใด
                  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
กลัวโดนล้อ/สังคมไม่ยอมรับ/เก็บกด
39.9
ห่วงสุขภาพ กินฮอร์โมน โรคติดต่อ
38.6
กลัวถูกหลอกให้รัก
30.1
อารมณ์รุนแรง/รักแรง/เกลียดแรง
29.7
การได้รับสิทธิทางกฎหมายเหมือนคู่ชายหญิง
29.0
ไม่สามารถเลือกทำอาชีพที่ชอบได้
15.1
อื่นๆ กลัวไม่มีทายาทสืบสกุล กลัวตอนแก่ลูกจะไม่มีคนอยู่ด้วย ฯลฯ
1.1
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อความหลากหลายทางเพศ การยอมรับ
ทางสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 19-22 มิถุนายน 2566
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 24 มิถุนายน 2566
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
513
49.7
             หญิง
513
49.7
รวม
1,032
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
100
9.7
             31 – 40 ปี
179
17.4
             41 – 50 ปี
276
26.7
             51 – 60 ปี
261
25.3
             61 ปีขึ้นไป
216
20.9
รวม
1,032
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
607
58.9
             ปริญญาตรี
340
32.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
85
8.2
รวม
1,032
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
137
13.3
             ลูกจ้างเอกชน
206
19.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
405
39.2
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
40
3.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
191
18.6
             นักเรียน/ นักศึกษา
22
2.1
             ว่างงาน
31
3.0
รวม
1,032
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898