Connect to DB
..........................หัวข้อ “ ความคิดเห็นคนกรุงต่อปัญหาแรงงานต่างด้าว ”
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
..........................ต่อปัญหาแรงงานต่างด้าว ในประเด็นผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อประเทศไทย การลงโทษผู้แอบใช้แรงงานต่างด้าว
..........................ที่ผิดกฎหมาย และความมั่นใจของประชาชนต่อรัฐบาลกรณีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
.........................................................เทคนิคการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
.........................................................ขั้นแรก แบ่งเขตปกครองกรุงเทพมหานครเป็น เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก
......................................................................หลังจากนั้นสุ่มเขตปกครองในแต่ละชั้น ได้เขตต่าง ๆ จำนวน 30 เขต ดังนี้
......................................................................พระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ ราชเทวี สาทร ยานนาวา ดินแดง คลองเตย พระโขนง บางกะปิ
......................................................................ลาดพร้าว บางกอกใหญ่ บางพลัด วัฒนา วังทองหลาง บึงกุ่ม ประเวศ ห้วยขวาง บางเขน สายไหม หลักสี่
......................................................................จตุจักร คลองสามวา ลาดกระบัง ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ คลองสาน บางคอแหลม บางขุนเทียน บางบอน
.........................................................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
.........................................................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,143 คน
..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "ความคิดเห็นคนกรุงต่อปัญหาแรงงานต่างด้าว"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 5 - 6 กรกฎาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 8 กรกฎาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. ..การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,143 คน
................................เป็นชายร้อยละ 46.6 เป็นหญิงร้อยละ 53.4
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 35.4 มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
................................ร้อยละ 32.3 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี
................................ร้อยละ 19.4 มีอายุ ระหว่าง 36 – 45 ปี
................................และร้อยละ 12.9 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
.....................................สำหรับระดับการศึกษาของ
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 56.9 มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
................................ที่เหลือ ร้อยละ 43.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน นักศึกษา
................................รับจ้างทั่วไป ค้าขาย เจ้าของกิจการ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ พ่อบ้าน/แม่บ้าน

..........................2. ..เมื่อถามคิดว่าแรงงานต่างด้าวมีปัญหากับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน
................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 49.1 ระบุว่ามาก
................................รองลงมาร้อยละ 42.3 ระบุว่าปานกลาง
................................ร้อยละ 7.1 ระบุว่าน้อย
................................และมีเพียงร้อยละ 1.6 ระบุว่าไม่มีปัญหา
..........................3. ..สำหรับคำถามถ้ามีปัญหาคิดว่าปัญหาแรงงานต่างด้าว มีผลกระทบด้านใดกับประเทศไทยมากที่สุด
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.8 ระบุว่าด้านความมั่นคงของชาต
................................รองลงมาร้อยละ 27.2 ระบุว่าการแย่งอาชีพ ของคนไทย
................................ร้อยละ 24.4 ระบุว่าด้านความปลอดภัยต่อชีวิต
................................ร้อยละ 16.5 ระบุว่าด้านความปลอดภัย ทางทรัพย์สิน
................................และมีเพียงร้อยละ 4.0 ระบุว่าการนำโรคติดต่อเข้าประเทศ
..........................4. .ส่วนคำถามคิดว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพใดของคนไทยมากที่สุด
................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.8 ระบุว่าอาชีพกรรมกรทั่วไป
................................รองลงมาร้อยละ 28.0 ระบุว่าอาชีพด้านอุตสาหกรรมโรงงาน
................................ร้อยละ 9.1 ระบุว่าอาชีพผู้รับใช้ในบ้าน
................................ร้อยละ 5.3 ระบุว่าอาชีพการประมง
................................ร้อยละ 2.3 ระบุว่าอาชีพ การค้าประเวณี
................................และมีเพียงร้อยละ 1.8 ระบุว่าอาชีพเกษตรกรรม
..........................5. ..เมื่อถามกรณีแอบใช้แรงงานต่างด้าว ท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะเข้มงวดและลงโทษผู้ใดมากที่สุด
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.4 ระบุว่าผู้ประกอบการหรือนายจ้าง
................................รองลงมาร้อยละ 27.5 ระบุว่าเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่รับเงินใต้โต๊ะ
................................ร้อยละ 22.7 ระบุว่าคนนำพา
................................และมีเพียงร้อยละ 4.9 ระบุว่าผู้ให้การพักพิง
..........................6...สำหรับคำถามเห็นด้วยหรือไม่ นำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายจะเป็นประโยชน์มากกว่าผลเสีย
................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 52.6 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 38.0 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 9.4 ระบุ ว่าไม่มีความเห็น
..........................7....ส่วนคำถามเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยควรจะมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.6 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 5.2 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และมีเพียงร้อยละ 4.2 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................8....คำถามการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว มั่นใจหรือไม่ว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองได้
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.1 ระบุว่ามั่นใจ
................................ร้อยละ 50.1 ระบุว่าไม่มั่นใจ
................................และร้อยละ 9.8 ระบุว่าไม่มีความเห็น
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 533 46.6
             หญิง 610 53.4
อายุ :    
            18 – 25 ปี 405 35.4
            26 – 35 ปี 369 32.3
            36 – 45 ปี 222 19.4
            มากกว่า 45 ปี 147 12.9
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 150 13.1
            มัธยมศึกษา 306 26.8
            ปวช. 105 9.2
            ปวส./อนุปริญญา 89 7.8
            ปริญญาตรี 445 38.9
            สูงกว่าปริญญาตรี 48 4.2
อาชีพ :    
            พนักงานบริษัทเอกชน 281 24.6
            นักศึกษา 257 22.5
            รับจ้างทั่วไป 168 14.7
            ค้าขาย 161 14.1
            เจ้าของกิจการ 94 8.2
            รับราชการ 69 6.0
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 46 4.0
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 40 3.5
            อาชีพอื่น ๆ 27 2.4
........................................ ตารางที่ 2 ท่านคิดว่าแรงงานต่างด้าวมีปัญหากับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน
  จำนวน ร้อยละ
มาก 561 49.1
ปานกลาง 483 42.3
น้อย 81 7.1
ไม่มีปัญหา 18 1.6
........................................ ตารางที่ 3 ถ้ามีปัญหา ท่านคิดว่าปัญหาแรงงานต่างด้าว มีผลกระทบด้านใดกับประเทศไทยมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ความมั่นคงของชาติ 318 27.8
การแย่งอาชีพของคนไทย 311 27.2
ความปลอดภัยต่อชีวิต 279 24.4
ความปลอดภัยทางทรัพย์สิน 189 16.5
การนำโรคติดต่อเข้าประเทศ 46 4.0
........................................ ตารางที่ 4 คิดว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพใดของคนไทยมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
กรรมกรทั่วไป 603 52.8
อุตสาหกรรมโรงงาน 320 28.0
ผู้รับใช้ในบ้าน 104 9.1
การประมง 61 5.3
การค้าประเวณี 26 2.3
เกษตรกรรม 21 1.8
อื่น ๆ 8 0.7
........................................ ตารางที่ 5 กรณีแอบใช้แรงงานต่างด้าว ท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะเข้มงวดและลงโทษผู้ใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง 508 44.4
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับเงินใต้โต๊ะ 314 27.5
คนนำพา 260 22.7
ผู้ให้การพักพิง 56 4.9
อื่น ๆ 5 0.4
........................................ ตารางที่ 6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ นำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายจะเป็นประโยชน์มากกว่าผลเสีย
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 601 52.6
ไม่เห็นด้วย 434 38.0
ไม่มีความเห็น 108 9.4

........................................ ตารางที่ 7 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ว่าประเทศไทยควรจะมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 1,036 90.6
ไม่เห็นด้วย 59 5.2
ไม่มีความเห็น 48 4.2
........................................ ตารางที่ 8 ถ้ามีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ท่านมั่นใจหรือไม่ว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
.......................................................... หลบหนีเข้าเมืองได้
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 458 40.1
ไม่มั่นใจ 573 50.1
ไม่มีความเห็น 112 9.8
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776