Connect to DB
..........................หัวข้อ " ผลงาน 2 ปี 6 เดือน รัฐบาลทักษิณในสายตาประชาชน"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็น ความพึงพอใจ
..........................ในผลงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลทักษิณ ช่วง 2 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา ความมั่นใจในสภาพเศรษฐกิจไทย หลังจากรัฐบาลปลดหนี้
..........................กับกองทุนเงินระหว่างประเทศ (IMF) รัฐมนตรีที่กลุ่มตัวอย่างพอใจ และไม่พอใจในผลงานมากที่สุด
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
.........................................................ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
.........................................................ขั้นแรก เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต ดังนี้
....................................................................บึงกุ่ม สะพานสูง คลองสาน ดุสิต ตลิ่งชัน ทุ่งครุ บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง สาทร ดอนเมือง
....................................................................ดินแดง ทวีวัฒนา บางขุนเทียน บางกะปิ สวนหลวง สัมพันธวงศ์ ธนบุรี บางกอกน้อย บางบอน
....................................................................บางกอกใหญ่ คลองสามวา คันนายาว จตุจักร มีนบุรี บางรัก สายไหม บางนา บางคอแหลม
....................................................................ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร ปทุมวัน พญาไท บางพลัด ยานนาวา บางซื่อ ราชเทวี วัฒนา
....................................................................ราษฎร์บูรณะ พระโขนง ประเวศ บางเขน หลักสี่ ห้วยขวาง ลาดกระบัง ลาดพร้าว วังทองหลาง
....................................................................หนองแขม หนองจอก คลองเตย
.........................................................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
.........................................................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,947 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "ผลงาน 2 ปี 6 เดือน รัฐบาลทักษิณในสายตาประชาชน"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 2 - 3 สิงหาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 6 สิงหาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,497 คน
.................................เป็นชาย ร้อยละ 52.7
.................................เป็นหญิง ร้อยละ 47.4
......................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.2 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
.................................ร้อยละ 30.6 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
.................................ร้อยละ 24.9 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
.................................และร้อยละ 16.3 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
......................................ระดับการศึกษาของ
.................................กลุ่มตัวอย่าง ประถมศึกษา ร้อยละ 13.9
.................................มัธยมศึกษา ร้อยละ 20.0
.................................ระดับปวช. ร้อยละ 10.1
.................................ระดับปวส./อนุปริญญาตรี ร้อยละ 12.4
.................................ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 39.1
.................................และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4.6
......................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
.................................พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 5.5
.................................ค้าขาย ร้อยละ 5.3
.................................นักศึกษา ร้อยละ 26.7
.................................รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.7
.................................รับราชการ ร้อยละ 15.2
.................................พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 15.6
.................................รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 16.8
..................................เจ้าของกิจการ ร้อยละ 4.7
..................................และอื่น ๆ อีกร้อยละ 2.4

..........................2. .. เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจในผลงานด้านต่าง ๆ ช่วง 2 ปี 6 เดือน รัฐบาลนายกฯ ทักษิณ ..................................
......................................ด้านเศรษฐกิจ
...........................................กลุ่มตัวอย่างพอใจในเรื่องการการแก้ปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 84.1
................................................การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 75.8
................................................โครงการธนาคารคนจน (ธนาคารออมสิน) ร้อยละ 75.3
................................................การตั้งกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ร้อยละ 74.6
................................................โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 68.9
................................................โครงการบ้านเอื้ออาทร (การเคหะแห่งชาติ) ร้อยละ 62.2
...........................................กลุ่มตัวอย่างไม่พอใจในเรื่องการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง ร้อยละ 49.3
......................................ด้านสังคม
...........................................กลุ่มตัวอย่างพอใจในเรื่องการการปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 90.6
................................................จัดระเบียบสังคม ร้อยละ 86.8
................................................โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ร้อยละ 68.1
................................................การปราบปรามและป้องกันอาชญากรรม ร้อยละ 60.8
................................................การปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ 51.4
...........................................กลุ่มตัวอย่างไม่พอใจในเรื่องการแก้ปัญหาจราจร ร้อยละ 59.8
......................................ด้านการเมือง
...........................................กลุ่มตัวอย่างพอใจในเรื่องการการสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ร้อยละ 85.5
................................................การปฏิรูประบบราชการ ร้อยละ 72.4
................................................ปราบปรามคอร์รัปชั่น ร้อยละ 51.0
..........................3. ...ในภาพรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.5 พอใจในผลงานของรัฐบาล
..................................ร้อยละ 7.5 ระบุ ไม่พอใจ
..................................และ อีกร้อยละ 7.0 ไม่มีความเห็น
..........................4. . เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่ามั่นใจหรือไม่ว่า เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น หลังจากรัฐบาลปลดหนี้กับกองทุนเงินระหว่าง ประเทศ (IMF)
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.2 มั่นใจ
................................ ร้อยละ 25.4 ไม่มั่นใจ
................................ และอีกร้อยละ 12.4 ไม่มีความเห็น
..........................5. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.2 มีความเห็นว่า ผลงานของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ช่วง 2 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา
................................มีผลงานที่ดีขึ้น
................................ร้อยละ 11.5 ระบุว่าเหมือนเดิม
............................... ร้อยละ 1.0 ระบุ แย่ลง
................................ และอีกร้อยละ 5.4 ไม่มีความเห็น
..........................6. ..รัฐมนตรีที่กลุ่มตัวอย่างพอใจในผลงานมากที่สุด คือ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ร้อยละ 24.7
................................ รองลงมา คือ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 11.8
................................ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ร้อยละ 9.2
................................ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ร้อยละ 7.0
................................ ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ ร้อยละ 4.0
................................ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ร้อยละ 3.5
................................ และอื่น ๆ อีกร้อยละ 39.8
..........................7. ..รัฐมนตรีที่กลุ่มตัวอย่างไม่พอใจในผลงานมากที่สุด คือ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ร้อยละ 9.7
................................ รองลงมา คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 6.5
................................ นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ร้อยละ 5.5
................................ นายเนวิน ชิดชอบ ร้อยละ 4.7
................................ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ร้อยละ 4.1
................................ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ร้อยละ 3.5
................................ และอื่น ๆ อีกร้อยละ 66.0
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 1025 52.7
             หญิง 921 47.4
อายุ :    
            18 – 25 ปี 549 28.2
            26 – 35 ปี 595 30.6
            36 – 45 ปี 484 24.9
            มากกว่า 45 ปี 318 16.3
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 270 13.9
            มัธยมศึกษา 390 20.0
            ปวช. 196 10.1
            ปวส./อนุปริญญา 241 12.4
            ปริญญาตรี 760 39.1
            สูงกว่าปริญญาตรี 89 4.6
อาชีพ :    
            พนักงานบริษัทเอกชน 108 5.5
            ค้าขาย 104 5.3
            นักศึกษา 520 26.7
            รัฐวิสาหกิจ 150 7.7
            รับราชการ 296 15.2
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 304 15.6
            รับจ้างทั่วไป 326 16.8
            เจ้าของกิจการ 92 4.7
            อาชีพอื่น ๆ 46 2.4
........................................ ตารางที่ 2 ท่านพอใจผลงานของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ หรือไม่
  พอใจ ไม่พอใจ ไม่มีความเห็น
ด้านเศรษฐกิจ      
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 75.8 11.9 12.3
การแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง 35.4 49.3 15.4
การแก้ปัญหาการว่างงาน 84.0 7.4 8.6
โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 68.9 14.5 16.6
การตั้งกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท 74.6 9.6 15.8
โครงการธนาคารคนจน (ธนาคารออมสิน) 75.3 8.8 15.8
โครงการบ้านเอื้ออาทร (การเคหะแห่งชาติ) 62.2 26.8 10.9
ด้านสังคม      
การจัดระเบียบสังคม 86.8 8.4 4.9
การปราบปรามยาเสพติด 90.6 7.1 2.3
การแก้ปัญหาจราจร 30.3 59.8 10.0
การปราบปรามและป้องกันอาชญากรรม 60.8 26.6 12.6
การปฏิรูปการศึกษา 51.4 27.7 20.9
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 68.1 22.5 9.5
ด้านการเมือง      
การปราบปรามคอร์รัปชั่น 51.0 30.7 18.4
ปฏิรูประบบราชการ 72.4 8.0 19.6
การสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 85.5 7.5 7.0
........................................ ตารางที่ 3 ในภาพรวม ท่านพอใจในผลงานของรัฐบาล หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ 1664 85.5
ไม่พอใจ 145 7.5
ไม่มีความเห็น 137 7.0
........................................ ตารางที่ 4 ท่านมั่นใจหรือไม่ว่า เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น หลังจากรัฐบาลปลดหนี้กับกองทุนเงิน
............................................................ ระหว่างประเทศ (IMF)
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 1211 62.2
ไม่มั่นใจ 494 25.4
ไม่มีความเห็น 241 12.4
........................................ ตารางที่ 5 ผลงานของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา
............................................................ ท่านคิดว่าเป็นอย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
ดีขึ้น 1599 82.2
เหมือนเดิม 224 11.5
แย่ลง 19 1.0
ไม่มีความเห็น 103 5.4
........................................ ตารางที่ 6 รัฐมนตรีที่ท่าน พอใจ ในผลงาน มากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 480 24.7
นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 229 11.8
ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 180 9.2
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 136 7.0
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 78 4.0
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย 69 3.5
อื่น ๆ 774 39.8
........................................ ตารางที่ 7 รัฐมนตรีที่ท่าน ไม่พอใจ ในผลงาน มากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 189 9.7
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองุ์ 126 6.5
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 107 5.5
นายเนวิน ชิดชอบ 91 4.7
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 80 4.1
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 68 3.5
อื่น ๆ 1285 66.0
........................................ ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความพอใจในผลงานของรัฐบาล ในแต่ละช่วงเวลา
  พอใจ ไม่พอใจ ไม่มีความเห็น
1 ปี 66.3 20.7 13.0
1 ปี 6 เดือน 68.3 21.7 10.0
2 ปี 65.2 19.2 15.6
2 ปี 6 เดือน 85.5 7.5 7.0
 
 
 
 
 
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ��������������� 2 ������ 6 ��������������� ������������������������������������������������������������������������������ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776