Connect to DB
..........................หัวข้อ " ความคิดเห็นของชาวไทยมุสลิมใน กทม. ต่อปัญหาความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับปัญหา
..........................ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นดังนี้
....................................................• ปฐมเหตุของปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
....................................................• หน่วยงานของรัฐที่น่าจะเป็นปัญหากับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
....................................................• ความไม่เข้าใจในภาษาไทยของคนในท้องถิ่นเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งหรือไม่
....................................................• การให้อำนาจปกครองตนเอง กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
....................................................• ความรุนแรงและการลอบทำร้ายต่าง ๆ กับโจรก่อการร้ายนอกประเทศ
....................................................• การส่งทหารไปยังประเทศอิรัก สร้างความไม่พอใจและเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาภาคใต้ หรือไม่

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
......................................การสุ่มตัวอย่าง

............................... ..... การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามและอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และในเขตกรุงเทพมหานคร
..........................สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,027 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " ความคิดเห็นของชาวไทยมุสลิมใน กทม. ต่อปัญหาความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ "
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 22 เมษายน 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 24 เมษายน 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ
..........................การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 1,027 คน
..........................เป็นชาย ร้อยละ 45.3
..........................เป็นหญิง ร้อยละ 54.7
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 26.4 มีอายุระหว่าง 18 -25 ปี
..........................ร้อยละ 30.3 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
..........................และ ร้อยละ 28.6 มีอายุ ระหว่าง 36-45 ปี
..........................ร้อยละ 14.7 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
................................สำหรับการศึกษาของ
..........................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 8.8 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
..........................ร้อยละ 26.7 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
..........................ร้อยละ 11.5 จบการศึกษาระดับปวช.
..........................ร้อยละ 12.8 จบการศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญา
..........................ร้อยละ 35.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
..........................และ ร้อยละ 5.2 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
................................กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ
..........................รับราชการ ร้อยละ 7.0
..........................พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.9
..........................พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 13.5
..........................เจ้าของกิจการ ร้อยละ 11.4
..........................รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12.7
..........................ค้าขาย ร้อยละ 17.8
..........................นักศึกษา ร้อยละ 17.8
..........................พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 9.0
..........................และอาชีพอื่น ๆ อีกร้อยละ 2.9

..........................1. .. ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 24.4) ลงความเห็นว่า ความขัดแย้งกับฝ่ายปกครอง เช่น ทหาร ตำรวจ
..................................ข้าราชการเป็นปฐมเหตุของ ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
..................................ส่วนสาเหตุรองลงมาคือ ความยากจนที่เกิดจากการไม่มีงานทำ (ร้อยละ 22.5)
..................................ความขัดแย้งทางศาสนา (ร้อยละ 20.1)
..................................ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (ร้อยละ 16.8)
..................................และ เกิดจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น (ร้อยละ 16.2)

..........................2. . ความเห็นของชาวไทยมุสลิมใน กทม. ร้อยละ 26.3 คิดว่า ทหารเป็นหน่วยงานของรัฐที่น่าจะเป็นปัญหา
.................................กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
................................รองลงมาคือ ตำรวจ ร้อยละ 26.0
................................องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ร้อยละ 24.1
................................และ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 23.6
..........................3. . กลุ่มตัวอย่างรวมร้อยละ 49.0 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า สาเหตุหนึ่งของความไม่เข้าใจและทำให้เกิดความขัดแย้ง
................................ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เกิดจากความไม่เข้าใจภาษาไทยของคนในท้องถิ่น ที่ใช้ในการสื่อสารกับ ทางราชการ
................................และกับฝ่ายปกครอง
................................ส่วนที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง รวมร้อยละ 44.9
................................ที่เหลืออีกร้อยละ 6.1 ไม่มีความเห็น
..........................4. .. ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.9) ระบุว่า หากตนมีอำนาจทางการเมืองจะไม่ใช้ วิธีตาต่อตา ฟันต่อฟัน
................................ ในการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
................................ ในขณะที่ร้อยละ 18.1 จะใช้วิธีดังกล่าว
................................. และร้อยละ 16.0 ไม่มีความเห็น
..........................5. . แนวทางที่ทำให้เกิดความสงบได้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การให้อำนาจในการปกครองตนเอง นั้น
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 36.1 ไม่เห็นด้วย
................................ร้อยละ 29.0 เห็นด้วย
................................ร้อยละ 19.2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................ร้อยละ 8.3 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................และร้อยละ 7.4 ไม่มีความเห็น
..........................6. . เมื่อสอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่า ปัญหาความรุนแรง/การลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ พระสงฆ์ และประชาชน
................................ เกิดจากขบวนการโจรก่อการร้ายนอกประเทศ
................................ ชาวไทยมุสลิมรวมร้อยละ 56.6 ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
.................................รวมร้อยละ 31.4 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง
.................................ร้อยละ 12.0 ไม่มีความเห็น
..........................7. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.2 คิดว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องใช้กฎอัยการศึก ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
................................ร้อยละ 29.0 เห็นว่ายังควรต้องใช้
.................................และร้อยละ 14.8 ไม่มีความเห็น
..........................8. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.3 เห็นด้วยว่า การที่รัฐบาลส่งทหารไปยังประเทศอิรักนั้น ได้สร้างความไม่พอใจและ
................................เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาในภาคใต้
................................ร้อยละ 24.7 ไม่เห็นด้วย
................................ร้อยละ 18.2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
............................... ร้อยละ 13.7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................และร้อยละ 12.1 ไม่มีความเห็น
วิเคราะห์เชิงลึก
................................ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือปัญหาในลักษณะไฟสุมขอน ที่เกิดขึ้นมาช้านานเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว
..........................และมีปฐมเหตุจากปัญหาต่าง ๆ เช่น การไม่ได้รับการดูแล ไม่ได้รับความยุติธรรมจากทางราชการ และยังมีบางส่วนซึ่งมีปัญหา
..........................กับทหาร ตำรวจ ข้าราชการฝ่ายปกครอง ในหลาย ๆ ด้าน ความขัดแย้งและความไม่เอาใจใส่ต่อประชาชนที่นับถือศาสนาต่างกัน
..........................และมีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองค่อนข้างชัดเจน ประกอบกับปัญหาความยากจนและไม่มีงานทำ ซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อย
..........................ที่ต้องข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพ ความไม่พอใจและเหตุการณ์รุนแรงก็จะเกิดขึ้นให้เราเห็นเป็นระยะ ๆ เมื่อสถานการณ์
..........................ต่าง ๆ เอื้ออำนวย ภาครัฐขาดมิติด้านมวลชนสัมพันธ์ อีกทั้งยังมีอุปสรรคในการสื่อสารกับคนในท้องถิ่นด้วยภาษาไทย ซึ่งเรื่องเล็ก ๆ
..........................ได้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะสื่อความหมายไม่ได้ด้วยภาษาไทย ชาวไทยมุสลิมใน กทม. ดูเหมือนมีความเข้าใจในสภาวะความรุนแรง
..........................ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าภาครัฐในหลาย ๆ ด้าน และส่วนใหญ่สะท้อนความคิดว่า หาก รัฐบาลใช้ความรุนแรงแบบตาต่อตา
..........................ฟันต่อฟัน ปัญหาความรุนแรงทางภาคใต้จะไม่มีวันสงบลงได้ แต่ในอีกมุมหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ไม่สมควรจะให้อำนาจแบบปกครอง
..........................ตนเอง เพราะจะยิ่งทำให้ชาวบ้านใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ห่างเหินจากความเป็นคนไทยยิ่งไปกว่าเดิม
..........................ข้อแนะนำ
..........................1. รัฐบาลต้องดำเนินการแก้ปัญหาในทุก ๆ มิติ พร้อม ๆ กัน เช่น ควรจะให้ความสนใจและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างจริงจัง โดยสร้างงาน
.............................. ให้คนในพื้นที่ เพื่อเขาเหล่านั้นจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
..........................2. สร้างสำนึกความเป็นคนไทยและให้มีความรู้ภาษาไทยมากขึ้น
..........................3. ดูแลและกวดขันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกดขี่ข่มเหงประชาชน และกลุ่มตัวอย่าง 56.2 ไม่คิดว่าปัญหาความรุนแรงของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
.............................. มาจากองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติ และยังเห็นว่า การส่งทหารไทยไปประเทศอิรักนั้น ไม่เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัด
..........................4. ขบวนการแยกดินแดนเป็นเพียงแนวความคิดของคนส่วนน้อยในพื้นที่เท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นมีการจัดตั้งเป็นกระบวนการในรูปแบบขององค์กร
.............................. หรือกองทัพ
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 465 45.3
             หญิง 562 54.7
อายุ :    
            15 – 18 ปี 271 26.4
            19 – 22 ปี 311 30.3
            23 – 25 ปี 294 28.6
            มากกว่า 45 ปี 151 14.7
กำลังศึกษา:    
            ประถมศึกษา 90 8.8
            มัธยมศึกษา 274 26.7
            ปวช. 118 11.5
            ปวส./อนุปริญญา 131 12.8
            ปริญญาตรี 361 35.2
            สูงกว่าปริญญาตรี 53 5.2
อาชีพ :    
            รับราชการ 72 7.0
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 81 7.9
            พนักงานบริษัทเอกชน 139 13.5
            เจ้าของกิจการ 117 11.4
            รับจ้างทั่วไป 130 12.7
            ค้าขาย 183 17.8
            นักศึกษา 183 17.8
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 92 9.0
            อาชีพอื่น ๆ 30 2.9
........................................ ตารางที่ 1 ท่านคิดว่า ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปฐมเหตุจากปัญหาใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ความขัดแย้งกับฝ่ายปกครอง เช่น ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ 357 24.4
ความยากจนที่เกิดจากการไม่มีงานทำ 328 22.5
ความขัดแย้งทางศาสนา 294 20.1
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม 246 16.8
ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 236 16.2
........................................ ตารางที่ 2 หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด ที่น่าจะเป็นปัญหากับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ทหาร 392 26.3
ตำรวจ 387 26.0
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 358 24.1
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน 352 23.6
........................................ ตารางที่ 3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า สาเหตุหนึ่งของความไม่เข้าใจและทำให้เกิดความขัดแย้งในเขต
........................................................... 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เกิดจากความไม่เข้าใจในภาษาไทยของคนในท้องถิ่น ที่ใช้ใน
........................................................... การสื่อสารกับทางราชการและฝ่ายปกครอง
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 107 10.4
เห็นด้วย 396 38.6
ไม่เห็นด้วย 343 33.4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 118 11.5
ไม่มีความเห็น 63 6.1
........................................ ตารางที่ 4 หากท่านมีอำนาจทางการเมือง ท่านจะแก้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธี
............................................................ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ใช้ 186 18.1
ไม่ใช้ 677 65.9
ไม่มีความเห็น 164 16.0
........................................ ตารางที่ 5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า แนวทางที่ทำให้เกิดความสงบได้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ
............................................................ การให้อำนาจปกครองตนเอง
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 85 8.3
เห็นด้วย 298 29.0
ไม่เห็นด้วย 371 36.1
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 197 19.2
ไม่มีความเห็น 76 7.4
........................................ ตารางที่ 6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ปัญหาความรุนแรง/การลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ พระสงฆ์
............................................................ และประชาชน เกิดจากขบวนการโจรก่อการร้ายนอกประเทศ
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 63 6.1
เห็นด้วย 260 25.3
ไม่เห็นด้วย 376 36.6
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 205 20.0
ไม่มีความเห็น 123 12.0
........................................ ตารางที่ 7 ท่านคิดว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันกฎอัยการศึก ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังควรมีอยู่หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ควร 298 29.0
ไม่ควร 577 56.2
ไม่มีความเห็น 152 14.8
........................................ ตารางที่ 8 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การที่รัฐบาลส่งทหารไปยังประเทศอิรัก สร้างความไม่พอใจ
............................................................ และเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาในภาคใต้
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 141 13.7
เห็นด้วย 321 31.3
ไม่เห็นด้วย 254 24.7
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 187 18.2
ไม่มีความเห็น 124 12.1
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   (  )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776