Connect to DB
..........................หัวข้อ "หนี้น้ำมันใครต้องรับภาระ"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ...การสำรวจครั้งนี้ ต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็น
..................................• ความเห็นต่อการแก้ปัญหาราคาน้ำมันในประเทศของรัฐบาล
..................................• ความเห็นต่อการที่รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันด้วยการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์
..................................• การแก้ปัญหาของรัฐบาล หากอนาคตราคาน้ำมันโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นอีก
..................................• ปัญหาราคาน้ำมันกับคะแนนนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทย
..................................• แนวทางที่คิดว่ารัฐบาลควรนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องพลังงานน้ำมันในระยะยาว
..................................• พฤติกรรมที่คนกรุงเทพฯ ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการขึ้นราคาน้ำมัน

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
......................................การสุ่มตัวอย่าง

............................................... การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
.....................................ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,193 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "หนี้น้ำมันใครต้องรับภาระ"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 6 สิงหาคม 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 7 สิงหาคม 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ
....................................การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,193 คน
...........................เป็นชาย ร้อยละ 52.5 เป็นหญิง ร้อยละ 47.5
....................................ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง คือ
..........................อายุระหว่าง 18-25 ปี ร้อยละ 25.0
..........................อายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 39.1
..........................อายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 26.1
..........................และ อายุ 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 9.9
................................ ....กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 5.4
...........................รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.9
...........................พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 37.0
...........................เจ้าของกิจการ ร้อยละ 7.5
...........................รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 8.4
...........................ค้าขาย ร้อยละ 10.8
...........................นักศึกษา ร้อยละ 14.9
...........................พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 4.5
...........................และอื่น ๆ อีกร้อยละ 1.5
................................ ....การสำรวจ ได้แยกกลุ่มตัวอย่างจากภาระค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน ไว้ดังนี้
...........................มีภาระค่าใช้จ่ายจากการเติมน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 36.1
...........................น้ำมันดีเซล ร้อยละ 31.2
...........................และไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันอีกร้อยละ 32.7
................................ ....ผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.2 ไม่พอใจการแก้ปัญหาราคาน้ำมันในประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาล
...........................ส่วนร้อยละ 44.8 พอใจ
................................ ....เมื่อถามถึงการแก้ปัญหาราคาน้ำมันโดยการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์มาตรึงราคา
...........................กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 44.3 เห็นด้วย
...........................ขณะที่ร้อยละ 26.2 ไม่เห็นด้วย
...........................และอีกร้อยละ 29.6 ไม่แน่ใจ
................................ ....ส่วนการแก้ปัญหาในอนาคตหากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงสูงขึ้น
...........................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.0 เห็นว่ารัฐบาลควรจะปล่อยราคาลอยตัวทั้งเบนซินและดีเซล
...........................ในขณะที่ร้อยละ 37.6 เห็นว่าควรกู้เงินมาตรึงราคาน้ำมันต่อไปทั้งเบนซินและดีเซล
...........................และร้อยละ 23.1 เห็นว่าควรตรึงราคาเฉพาะน้ำมันดีเซล
................................ ....สำหรับวิกฤตราคาน้ำมันในขณะนี้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศได้
...........................แต่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.9 ก็คิดว่าจะไม่ส่งผลต่อคะแนนนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า
...........................ขณะที่ร้อยละ 47.1 คิดว่าจะส่งผลต่อคะแนนนิยมของพรรคไทยรักไทย
............................... .....แนวทางที่ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลควรนำไปใช้แก้ปัญหาเรื่องพลังงานน้ำมันในระยะยาว คือ
...........................การรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและร่วมมือประหยัดน้ำมัน (ร้อยละ 47.9)
...........................จำกัดความเร็วของรถยนต์ (ร้อยละ 41.9)
...........................กำหนดเวลาปิดปั้มน้ำมัน (ร้อยละ 4.4)
........................... และอื่น ๆ อีกร้อยละ 5.7
............................... ....ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.1 เห็นว่า สิ่งแรกคนกรุงเทพฯ ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย
........................... จากการขึ้นราคาน้ำมัน คือ ต้องหันมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน
........................... นอกจากนั้นต้องใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็น (ร้อยละ 10.1)
........................... ต้องลดค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ (ร้อยละ 9.8)
........................... ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม (ร้อยละ 7.6)
........................... และลดปริมาณการใช้รถยนต์โดยการไปทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกัน (คาร์พูล) (ร้อยละ 7.3)
........................... และความเห็นอื่น ๆ อีกร้อยละ 28.1

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
....................................... ข้อมูลประชากรศาสตร์ :
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 626 52.5
             หญิง 567 47.5
อายุ :    
            18 - 25 ปี 298 25.0
            26 - 35 ปี 466 39.1
            36 - 45 ปี 311 26.1
            45 ปี ขึ้นไป 118 9.9
อาชีพ :    
            รับราชการ 65 5.4
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 118 9.9
            พนักงานบริษัทเอกชน 442 37.0
            เจ้าของกิจการ 89 7.5
            รับจ้างทั่วไป 100 8.4
            ค้าขาย 129 10.8
            นักศึกษา 178 14.9
            พ่อบ้าน / แม่บ้าน 54 4.5
            อื่น ๆ 18 1.5
........................................ ตารางที่ 1: ท่านมีภาระค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันรถยนต์หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
มีภาระเติมเบนซิน 431 36.1
มีภาระเติมดีเซล 372 31.2
ไม่มีภาระ 390 32.7
........................................ ตารางที่ 2: ที่ผ่านมาท่านพอใจการแก้ปัญหาราคาน้ำมันในประเทศของรัฐบาลหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ 535 44.8
ไม่พอใจ
658 55.2
........................................ ตารางที่ 3 : ที่ผ่านมารัฐบาลแก้ปัญหาราคาน้ำมันด้วยการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2หมื่นล้านบาทเศษ
........................................ .................... .เพื่อมาตรึงราคาน้ำมันในประเทศไทย ท่านเห็นด้วยหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 528 44.3
ไม่เห็นด้วย 312 26.2
ไม่แน่ใจ 353 29.6
........................................ ตารางที่ 4: ในอนาคตหากราคาน้ำมันโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นอีก ท่านคิดว่ารัฐบาลควรแก้ปัญหาราคา
........................................ .................... .น้ำมันในประเทศอย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ปล่อยลอยตัวทั้งเบนซินและดีเซล 465 39.0
กู้เงินมาตรึงราคาน้ำมันต่อไป ทั้งเบนซินและดีเซล 448 37.6
ตรึงราคาเฉพาะน้ำมันดีเซล 275 23.1
อื่น ๆ 5 0.4
.........................................ตารางที่ 5: หากรัฐบาลไม่สามารถตรึงราคาน้ำมันได้จะส่งผลต่อคะแนนนิยมที่ท่านมีต่อพรรคไทยรักไทย
........................................ .................... .ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ส่งผล 562 47.1
ไม่ส่งผล 631 52.9
.........................................ตารางที่ 6: คิดว่ารัฐบาลควรมีแนวทางแก้ปัญหาการใช้พลังงานน้ำมันในระยะยาวอย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
รณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและร่วมมือประหยัดน้ำมัน 572 47.9
จำกัดความเร็วของรถยนต์ 500 41.9
กำหนดเวลาปิดปั้ม 53 4.4
อื่น ๆ 68 5.7
....................................... .ตารางที่ 7: .ท่านคิดว่าพฤติกรรมใดที่คนกรุงเทพฯ ควรปรับปรุงแก้ไขเป็นสิ่งแรกเพื่อให้เกิดการ
........................................ .................... .ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการขึ้นราคาน้ำมัน
  จำนวน ร้อยละ
ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า รถใต้ดิน 443 37.1
ต้องใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็น 121 10.1
ลดค่าใช้จ่ายทางด้านอื่น ๆ 116 9.8
ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม 91 7.6
ไปทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกัน 87 7.3
อื่น ๆ
335
28.1
............................จากการสำรวจความคิดเห็นประชาขนในหัวข้อ "ศึกข้าราชการประจำ กับข้าราชการการเมือง"
..................... ..... ได้ลงเผยแพร่ผลการสำรวจในสื่อต่าง ๆ Download ดูรายละเอียดของข่าวได้ที่นี่
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ������������������������������������������������������������������������ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776