Connect to DB
..........................หัวข้อ : "ภาพสะท้อนครูไทยในสายตาศิษย์"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

....................................... เพื่อทราบข้อมูลและความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีต่อครูในประเด็นต่อไปนี้
............................................• คำเปรียบเทียบเกี่ยวกับครูที่อยู่ในใจศิษย์
............................................• การทำหน้าที่หลัก 4 ประการของการเป็นครู
............................................• การประเมินคุณค่าครูกับบุคคลในอาชีพอื่น ๆ
............................................• ความต้องการประกอบอาชีพครูในอนาคต
............................................• คุณสมบัติสำคัญที่สุดของครูที่ดี
............................................• สิ่งที่ครูในปัจจุบันควรปรับปรุงมากที่สุด

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ :
......................................การสุ่มตัวอย่าง

..........................................การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่
..........................ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา และชลบุรี โดยเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา พาณิชย์/อาชีวะ และอุดมศึกษา
..........................รวมทั้งสิ้น 55 แห่ง ได้ตัวอย่างจำนวน 1,478 คน เป็นชายร้อยละ 42.3 หญิงร้อยละ 57.7
..........................................กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา ดังนี้ ร้อยละ 49.1 มัธยมศึกษา ร้อยละ 22.0 ปวช./ปวส. และร้อยละ 28.9 ปริญญาตรี

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : .การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
.................................................................ในเรื่อง "ภาพสะท้อนครูไทยในสายตาศิษย์"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : . 10 -13 มกราคม 2548
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 14 มกราคม 2548
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
..........................ผลการสำรวจ :
....................................1. เมื่อถามถึงคำกล่าวเปรียบเทียบ “ครู” ที่อยู่ในใจของศิษย์ พบว่า ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ เป็นคำกล่าวเปรียบเทียบ
..........................ครูที่อยู่ในใจของศิษย์มากที่สุด คือร้อยละ 86.5 รองลงมาได้แก่ ครูคือปูชนียบุคคล ร้อยละ 86.3 ครูคือพ่อแม่คนที่สอง
..........................ร้อยละ 86.0 และครูคือเรือจ้าง ร้อยละ 76.3

....................................2. สำหรับความคิดเห็นต่อการทำหน้าที่หลัก 4 ประการของครูในปัจจุบันได้แก่ การให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐาน
..........................ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม การเป็นที่ปรึกษาพึ่งพิงในยามที่ศิษย์มีปัญหา
..........................และการประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์นั้น พบว่า หน้าที่ในการให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ
..........................ในอนาคต และหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมนั้นศิษย์ส่วนใหญ่เห็นว่าครูในปัจจุบันได้ทำหน้าที่ดังกล่าว
..........................มากเพียงพอแล้ว แต่สำหรับหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาพึ่งพิงในยามที่ศิษย์มีปัญหา และการประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีนั้นมีศิษย์
..........................จำนวนเกือบครึ่งหนึ่งเห็นว่าครูยังทำหน้าที่ดังกล่าวน้อยเกินไป โดย
..........................................- หน้าที่ให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในอนาคต ร้อยละ 77.9 เห็นว่าครูทำหน้าที่ดังกล่าว
..........................ได้มากเพียงพอแล้ว ร้อยละ 22.1 เห็นว่าครูยังทำหน้าที่น้อยเกินไป
..........................................- หน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ร้อยละ 73.7 เห็นว่า ครูทำหน้าที่ดังกล่าวได้มากเพียงพอแล้ว
..........................ร้อยละ 26.3 เห็นว่าครูยังทำหน้าที่น้อยเกินไป
..........................................- หน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาพึ่งพิงในยามที่ศิษย์มีปัญหา ร้อยละ 57.6 เห็นว่า ครูทำหน้าที่ดังกล่าวได้มากเพียงพอแล้ว
..........................ร้อยละ 42.4 เห็นว่าครูยังทำหน้าที่น้อยเกินไป
..........................................- หน้าที่ในการประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ร้อยละ 54.0 เห็นว่า ครูทำหน้าที่ดังกล่าวได้มากเพียงพอแล้ว
..........................ร้อยละ 46.0 เห็นว่าครูยังทำหน้าที่น้อยเกินไป

....................................3. ในส่วนการประเมินคุณค่าของครูกับบุคคลในอาชีพอื่น ศิษย์ร้อยละ 53.9 ประเมินคุณค่าของ “ครู” สูงกว่าบุคคลในอาชีพอื่น
..........................ขณะที่ร้อยละ 41.9 ประเมินว่าเท่า ๆ กับบุคคลในอาชีพอื่น และร้อยละ 4.3 ประเมินว่าต่ำกว่าบุคคลในอาชีพอื่น

....................................4. เมื่อสอบถามว่าในอนาคตอยากมีอาชีพเป็นครูหรือไม่ มีเพียงร้อยละ 29.4 เท่านั้นที่อยากเป็นครู ในขณะที่ส่วนใหญ่คือ
..........................ร้อยละ 70.6 ไม่อยากเป็นครู โดยให้เหตุผลว่า เป็นอาชีพที่ทำงานหนักแต่รายได้น้อย (ร้อยละ 40.7) ไม่ก้าวหน้า ไม่ท้าทาย
..........................(ร้อยละ 25.6) ไม่มีอิสระ (ร้อยละ 21.4) ไม่ชอบเด็ก (ร้อยละ 7.0) ไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นครู (ร้อยละ 1.6)
..........................ภาพลักษณ์ครูไม่ดี/ไม่น่าศรัทธา (ร้อยละ 0.4) และไม่ระบุเหตุผล (ร้อยละ 3.3) ส่วนเหตุผลของผู้ที่อยากเป็นครู คือ
..........................ได้ทำประโยชน์แก่สังคม (ร้อยละ 36.9) เป็นอาชีพที่มีเกียรติ (ร้อยละ 31.8) เป็นอาชีพที่มั่นคง (ร้อยละ 22.1) รายได้ดี (ร้อยละ 5.7)
..........................และอื่น ๆ (ร้อยละ 3.5)

....................................5. สำหรับคุณสมบัติของครูที่ดีนั้น ศิษย์ร้อยละ 29.3 เห็นว่า ความทุ่มเท และเสียสละ คือ คุณสมบัติสำคัญที่สุดของครูที่ดี
..........................รองลงมา คือ มีความสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ร้อยละ 27.9 มีความรู้ดี มีการศึกษาสูง ร้อยละ 11.6
..........................มีเมตตา ให้อภัยและให้โอกาสแก่ศิษย์ที่ทำผิดพลาด ร้อยละ 8.7 ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของศิษย์ ร้อยละ 7.9 ทันสมัย
..........................ก้าวทันโลกและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ร้อยละ 5.3 มีศีลธรรมและความประพฤติส่วนตัวดี ร้อยละ 5.1 มีความยุติธรรม ร้อยละ 3.3
..........................และอื่น ๆ อีก ร้อยละ 0.8

....................................6. สำหรับสิ่งที่ครูในปัจจุบันควรปรับปรุงมากที่สุดนั้น ศิษย์ร้อยละ 32.4 ระบุว่า ครูควรปรับปรุงเรื่องเทคนิคการสอน
..........................ให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ปรับปรุงเรื่องความประพฤติส่วนตัว ร้อยละ 27.3 เรื่องความทุ่มเท เสียสละ
..........................ร้อยละ 17.0 ความทันยุคทันสมัย ร้อยละ 13.1 ความรู้ในเชิงวิชาการ ร้อยละ 8.4 และอื่น ๆ เช่น ความอดทน ความยุติธรรม อีกร้อยละ 1.8

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
....................................... ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :
            ชาย 625 42.3
            หญิง 853 57.7
การศึกษา :
            มัธยมศึกษา 726 49.1
            ปวช./ปวส. 325 22.0
            ปริญญาตรี 427 28.9
........................................
........................................ ตารางที่ 2: ท่านคิดว่าคำกล่าวเปรียบเทียบเกี่ยวกับครูต่อไปนี้ อยุ่ในใจศิษย์หรือไม่
  อยู่ในใจ ไม่อยู่ในใจ
   จำนวน ร้อยละ  จำนวน ร้อยละ
ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ 1279 86.5 199 13.5
ครูคือปูชนียบุคคล 1275 86.3 203 13.7
ครูคือพ่อแม่คนที่สอง 1271 86.0 207 14.0
ครูคือเรือจ้าง 1128 76.3 350 23.7

........................................
ตารางที่ 3: ท่านคิดว่าครูในปัจจุบันได้กระทำหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

                                          • ให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

 
จำนวน
ร้อยละ
มากเพียงพอแล้ว
1151
77.9
น้อยเกินไป
327
22.1

                                          • อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม

 
จำนวน
ร้อยละ
มากเพียงพอแล้ว
1089
73.7
น้อยเกินไป
389
26.3

                                          • เป็นที่ปรึกษาพึ่งพิงในยามที่ศิษย์มีปัญหา

 
จำนวน
ร้อยละ
มากเพียงพอแล้ว
851
57.6
น้อยเกินไป
627
42.4

                                          • ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์

 
จำนวน
ร้อยละ
มากเพียงพอแล้ว
798
54.0
น้อยเกินไป
680
46.0

........................................
........................................ ตารางที่ 4: หากประเมินคุณค่าของ “ครู” กับบุคคลในอาชีพอื่น ท่านจะประเมินในระดับใด

 
จำนวน
ร้อยละ
สูงกว่าบุคคลในอาชีพอื่น
796
53.9
เท่า ๆ กับบุคคลในอาชีพอื่น
619
41.9
ต่ำกว่าบุคคลในอาชีพอื่น
63
4.3
........................................
........................................
ตารางที่ 5: ในอนาคตท่านอยากมีอาชีพเป็นครูหรือไม่
 
จำนวน
ร้อยละ
อยาก
434
29.4
ไม่อยาก
1044
70.6

                                                                  • เหตุผลที่อยากเป็นครู

 
จำนวน
ร้อยละ
ได้ทำประโยชน์แก่สังคม
244
36.9
เป็นอาชีพที่มีเกียรติ
210
31.8
เป็นอาชีพที่มั่นคง
146
22.1
รายได้ดี
38
5.7
อื่น ๆ
23
3.5

                                                                  • เหตุผลที่ไม่อยากเป็นครู

 
จำนวน
ร้อยละ
ทำงานหนักแต่รายได้น้อย
644
40.7
ไม่ก้าวหน้า ไม่ท้าทาย
404
25.6
ไม่มีอิสระ
339
21.4
ไม่ชอบเด็ก
111
7.0
ไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นครู
26
1.6
ภาพลักษณ์ครูไม่ดี ไม่น่าศรัทธา
6
0.4
ไม่ระบุเหตุผล
53
3.3
.........................................
........................................
ตารางที่ 6: ท่านคิดว่าคุณสมบัติสำคัญที่สุดของครูที่ดีคือข้อใด
 
จำนวน
ร้อยละ
ความทุ่มเท และเสียสละ
433
29.3
มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
412
27.9
มีความรู้ดี มีการศึกษาสูง
172
11.6
มีเมตตา ให้อภัยและให้โอกาสแก่ศิษย์ที่ทำผิดพลาด
128
8.7
ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของศิษย์
117
7.9
ทันสมัย ก้าวทันโลกและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
79
5.3
มีศีลธรรมและความประพฤติส่วนตัวดี
76
5.1
มีความยุติธรรม
49
3.3
อื่น ๆ
12
0.8
........................................
........................................
ตารางที่ 7: ท่านคิดว่าสิ่งที่ “ครู” ในปัจจุบันควรปรับปรุงมากที่สุดคือข้อใด
 
จำนวน
ร้อยละ
เทคนิคการสอน
479
32.4
ความประพฤติส่วนตัว
404
27.3
ความทุ่มเท เสียสละ
250
17.0
ความทันยุคทันสมัย
193
13.1
ความรู้ในเชิงวิชาการ
124
8.4
อื่น ๆ
28
1.8
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ��������������������������������������������������������������������������������� )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776