Connect to DB
  หัวข้อ : "เพลงชาติชุดใหม่ในความเห็นของประชาชน"
  วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :.
 

             เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรื่องการจัดทำเพลงชาติไทยชุดใหม่ในประเด็นเกี่ยวกับ
               • ความเหมาะสมในการนำเพลงชาติไทยชุดใหม่มาใช้แทนของเดิม
               • การมีเพลงชาติไทยหลายรูปแบบไว้เปิดในโอกาสต่างๆ กัน
               • การมอบหมายให้บริษัทธุรกิจเป็นผู้จัดทำเพลงชาติไทย
               • การใช้เพลงชาติเป็นสื่อในการเสริมสร้างความรักและสามัคคีในชาติ
               • ความพึงพอใจในผลงานเพลงชาติไทยชุดใหม่เปรียบเทียบกับเพลงชาติไทยของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากร ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,588 คน
เป็นชายร้อยละ 45.2 หญิงร้อยละ 54.8
                กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.5 มีอายุ 15-25 ปี ร้อยละ 26.1 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.8 อายุ 36-45 ปี และร้อยละ 13.6
อายุ 46 ปีขึ้นไป
                กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.4 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 14.2 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 27.2 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท
เอกชน ร้อยละ 9.3 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 22.8 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 6.9 พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ
3.1 ว่างงาน และร้อยละ 1.1 ประกอบอาชีพอื่น
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้ ในเรื่อง
                                       "เพลงชาติชุดใหม่ในความเห็นของประชาชน"
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : . 25 - 26 พฤษภาคม 2548
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 26 พฤษภาคม 2548
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
  ผลการสำรวจ :
 
             1. ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.3) ไม่เห็นด้วยกับการนำเพลงชาติไทยชุดใหม่มาใช้แทนของเดิม มีเพียงร้อยละ
20.7 เท่านั้นที่เห็นด้วย
                 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแต่ละช่วงอายุพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในทุกช่วงอายุไม่เห็นด้วยกับการนำเพลงชาติชุดใหม่มาใช้แทน
ของเดิม โดยยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่เห็นด้วยเพิ่มขึ้น ดังนี้ อายุ 15-25 ปีไม่เห็นด้วยร้อยละ 74.8 อายุ 26-35 ปี ไม่เห็นด้วยร้อยละ 80.5
อายุ 36-45 ปี ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 81.6 และอายุ 46 ปีขึ้นไปไม่เห็นด้วยร้อยละ 87.0
               2. สำหรับประเด็นเรื่องการมีเพลงชาติไทยหลายรูปแบบ (เวอร์ชั่น) เพื่อไว้เปิดในโอกาสต่างๆ กันนั้น ประชาชน
ร้อยละ 79.6 ไม่เห็นด้วย
โดยเห็นว่าเพลงชาติไทยควรมีรูปแบบเดียวสำหรับใช้ในทุกโอกาส มีเพียงร้อยละ 20.4 ที่เห็นด้วยกับการมี
เพลงชาติไทยหลายรูปแบบ
              3. ประชาชนร้อยละ 82.1 ไม่เห็นด้วยที่จะมีการมอบหมายให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้จัดทำเพลงชาติไทยขึ้นมา
ให้คนในชาติใช้
มีเพียงร้อยละ 17.9 ที่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าว
 
             4. ประชาชนร้อยละ 75.9 ไม่เชื่อว่าการจัดทำเพลงชาติไทยชุดใหม่จะช่วยส่งเสริมความรักชาติและความสามัคคี
ของคนในชาติให้มากขึ้นได้
ขณะที่ร้อยละ 24.1 เชื่อว่าจะช่วยได้
 
             5. ประชาชนร้อยละ 63.2 ยังไม่มีโอกาสได้ฟังเพลงชาติชุดใหม่ ขณะที่ร้อยละ 36.8 มีโอกาสได้ฟังแล้ว โดย ในส่วนของผู้ที่มี
โอกาสได้ฟังเพลงชาติชุดใหม่แล้ว ร้อยละ
71.9 ระบุว่าชอบเพลงชาติไทยของเดิมมากกว่า ขณะที่ ร้อยละ 28.1 ระบุว่า
ชอบของใหม่มากกว่า
                ทั้งนี้เมื่อให้ผู้ที่ระบุว่าชอบของใหม่มากกว่าเลือกรูปแบบของเพลงชาติชุดใหม่ที่ชอบมากที่สุด จากทั้งหมด
6 รูปแบบ (เวอร์ชั่น)
พบว่ารูปแบบที่ 1 คือแบบเป็นทางการ ขับร้องโดยเสก โลโซ มีผู้ชื่นชอบมากที่สุด (ร้อยละ 28.1)
ขณะที่รูปแบบที่ 3 ซึ่งร้องนำโดยเบิร์ด ธงไชย แม็คอินไตย และตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย มีผู้ชื่นชอบน้อยที่สุด (ร้อยละ 8.5)
 
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
 
ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์
   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
718
45.2
            หญิง
870
54.8
อายุ :
            15 – 25 ปี
660
41.5
            26 – 35 ปี
414
26.1
            36 – 45 ปี
298
18.8
            46 ปีขึ้นไป
216
13.6
อาชีพ :
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
244
15.4
             รับจ้างทั่วไป
226
14.2
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
432
27.2
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
148
9.3
             นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
362
22.8
             พ่อบ้าน /แม่บ้าน/เกษียณอายุ
108
6.9
             ว่างงาน
50
3.1
             อื่น ๆ
18
1.1
     
   
ตารางที่ 2 : ความคิดเห็นต่อการนำเพลงชาติไทยชุดใหม่มาใช้แทนของเดิม
   
   จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย
328
20.7
ไม่เห็นด้วย
1260
79.3
   
             ตารางที่ 2.1 : เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละช่วงอายุต่อการนำเพลงชาติ
ชุดใหม่มาใช้แทนของเดิม

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย รวม
อายุ 15 - 25 ปี
25.2 %
(166)
74.8 %
(494)
100 %
(660)
อายุ 26 - 35 ปี
19.5 %
(58)
80.5 %
(240)
100 %
(298)
อายุ 36 - 45 ปี
18.4 %
(76)
81.6 %
(338)
100 %
(414)
อายุ 46 ปีขึ้นไป
13.0 %
(28)
87.0 %
(188)
100 %
(216)
เฉลี่ยรวม
20.7 %
(328)
79.3 %
(1260)
100 %
(1588)
     
   

ตารางที่ 3: ความคิดเห็นต่อการที่เพลงชาติไทยจะมีหลายรูปแบบ (เวอร์ชั่น) เพื่อไว้เปิดในโอกาสต่างๆ กัน

   
   จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย
324
20.4
ไม่เห็นด้วย
1264
79.6
     
   

ตารางที่ 4: ความคิดเห็นต่อการมอบหมายให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้จัดทำเพลงชาติไทย

   
   จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย
284
17.9
ไม่เห็นด้วย 1304 82.1
     
   

ตารางที่ 5: ความคิดเห็นต่อการจัดทำเพลงชาติไทยชุดใหม่ว่าจะช่วยส่งเสริมความรักชาติและความสามัคคี
             ของคนในชาติ
ให้มากขึ้นได้หรือไม่

   
   จำนวน ร้อยละ
ได้
382
24.1
ไม่ได้ 1206 75.9
     
   

ตารางที่ 6: ท่านได้ฟังเพลงชาติไทยชุดใหม่ที่ผลิตโดยบริษัท แกรมมี่ แล้วหรือยัง

   
   จำนวน ร้อยละ
ได้ฟังแล้ว
584
36.8
ยังไม่ได้ฟัง
1004
63.2
     
   

ตารางที่ 7: ความพึงพอใจในผลงานเพลงชาติไทยชุดใหม่เปรียบเทียบกับเพลงชาติไทยของเดิมที่ใช้อยู่
             ในปัจจุบัน (เฉพาะผู้ที่มีโอกาสได้ฟังเพลงชาติไทยชุดใหม่แล้ว)

   
   จำนวน ร้อยละ
ชอบของเดิมมากกว่า
420
71.9
ชอบของใหม่มากว่า
164
28.1
     โดยรูปแบบที่ชอบมากที่สุด ได้แก่

     - รูปแบบที่ 1 แบบเป็นทางการ (ขับร้องโดยเสก โลโซ)

46
28.1

     - รูปแบบที่ 2 แบบเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกร้าว (ขับร้องโดยคณะนักร้อง
                     ประสานเสียง ซียู แบนด์)

34
20.7
     - รูปแบบที่ 3 แบบงานลีลาศ (ร้องนำโดยเบิร์ด ธงไชย และตู่ นันทิดา)
14
8.5

     - รูปแบบที่ 4 แบบเอาใจคนรุ่นใหม่ (ร้องนำโดยเบิร์ด ธงไชย
                     และตู่ นันทิดา)

20
12.2
     - รูปแบบที่ 5 แบบเอาใจเด็ก (ขับร้องโดยน้องพลับ และเด็กๆ)
28
17.1
     - รูปแบบที่ 6 แบบเอาใจผู้สูงอายุ (มีดนตรีไทยประกอบ)
22
13.4
     
     
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776