หัวข้อ   “คนกรุงกับการดูแลสุขภาพ”
 
                 กรุงเทพโพลล์ ระบุ คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่นอนน้อย ไม่ออกกำลังกาย
โดยใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์/ฟังวิทยุ คุยโทรศัพท์ และเล่นคอมพิวเตอร์ มากกว่า
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 เนื่องในวันที่ 28 พฤษภาคม เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  ได้เปิดเผยผลสำรวจข้อมูลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 1,196 คน  โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบว่า คนกรุงเทพฯ
ร้อยละ 42.9 ไม่ได้กินอาหารวันละ 3 มื้อ   ร้อยละ 52.1 นอนวันละไม่ถึง 7 ชั่วโมง   ร้อยละ
10.5 มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย   ร้อยละ 32.4 ไม่เคยตรวจสุขภาพ   และร้อยละ 22.1 มีโรค
ประจำตัว   โดยโรคที่เป็นกันมากที่สุดอันดับแรกได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 5.9)
รองลงมาคือ โรคภูมิแพ้ (ร้อยละ 4.2)   และโรคเบาหวาน (ร้อยละ2.3)  ตามลำดับ
 
                 เมื่อสอบถามถึงการใช้เวลาว่างพบว่าคนกรุงเทพฯ ใช้เวลาว่าง ในการดูโทรทัศน์/
ฟังวิทยุมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 88.7   รองลงมาคือ คุยโทรศัพท์ (ร้อยละ 60.8)   อ่านหนังสือ
ทุกประเภท (ร้อยละ 52.8)   เล่นคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 44.6)  ออกกำลังกาย (ร้อยละ 43.2)
และช้อปปิ้ง ซื้อของ เดินเล่น (ร้อยละ 40.1)
 
                 สำหรับวิธีการดูแลสุขภาพ พบว่า   ใช้วิธีการกินวิตามิน อาหารเสริม หรือสมุนไพรบำรุงร่างกาย (ร้อยละ 41.9)
เข้าคอร์สรักษาสิว ดูแลผิวพรรณ (ร้อยละ 15.6)   และเข้าฟิตเนสเพื่อลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน (ร้อยละ 12.0)
   
                 โปรดพิจารณารายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
             1. พฤติกรรมการกินอาหาร

 
ร้อยละ
กินวันละ 3 มื้อ
57.1
ไม่ได้กินวันละ 3 มื้อ
โดยแบ่งเป็น - กินวันละ 1 มื้อ ร้อยละ  1.5
  - กินวันละ 2 มื้อ ร้อยละ 26.8
  - กินมากกว่าวันละ 3 มื้อ ร้อยละ  6.2
  - กินไม่เป็นเวลา ร้อยละ  8.4
42.9
 
 
             2. พฤติกรรมการนอนเฉลี่ยต่อวัน

 
ร้อยละ
นอนไม่ถึง 7 ชั่วโมง
52.1
นอน 7 - 8 ชั่วโมง
40.5
นอนมากกว่า 8 ชั่วโมง
7.4
 
 
             3. พฤติกรรมการขับถ่ายอุจจาระ

 
ร้อยละ
ไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย โดยถ่ายเป็นเวลาทุกวัน
89.5
มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย
โดย - ขับถ่าย 2 - 3 วัน/ครั้ง ร้อยละ 9.7
  - ขับถ่าย 4 - 5 วัน/ครั้ง ร้อยละ 0.5
  - ขับถ่าย 6 - 7 วัน/ครั้ง ร้อยละ 0.3
10.5
 
 
             4. โรคประจำตัว

 
ร้อยละ
ไม่มีโรคประจำตัว
77.9
มีโรคประจำตัว
โดยโรคประจำตัวที่เป็นกันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
  - โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 5.9
  - โรคภูมิแพ้ ร้อยละ 4.2
  - โรคเบาหวาน ร้อยละ 2.3
  - โรคกระเพาะอาหาร ร้อยละ 1.4
  - โรคหอบหืด ร้อยละ 1.2
22.1
 
 
             5. การตรวจสุขภาพ 

 
ร้อยละ
ไม่เคยตรวจสุขภาพ
32.4
ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
35.8
ตรวจสุขภาพบ้างแต่ไม่ได้ตรวจทุกปี
31.8
 
 
             6. การใช้เวลาว่างที่นอกเหนือจากการนอน การเรียน / การทำงาน และการเดินทาง
                 (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
ร้อยละ
ดูโทรทัศน์ / ฟังวิทยุ
  - โดยเฉลี่ยวันละไม่ถึงชั่วโมง ร้อยละ 2.9
  - โดยเฉลี่ยวันละ 1 - 3 ชั่วโมง ร้อยละ 59.6
  - โดยเฉลี่ยวันละ 4 - 6 ชั่วโมง ร้อยละ 23.3
  - โดยเฉลี่ยวันละ 7 - 9 ชั่วโมง ร้อยละ 1.2
  - โดยเฉลี่ยวันละ 10 - 12 ชั่วโมง ร้อยละ 1.6
  - โดยเฉลี่ยวันละมากกว่า 12 ชั่วโมง ร้อยละ 0.1
88.7
โทรศัพท์
  - โดยเฉลี่ยวันละไม่ถึงชั่วโมง ร้อยละ 23.0
  - โดยเฉลี่ยวันละ 1 - 3 ชั่วโมง ร้อยละ 34.2
  - โดยเฉลี่ยวันละ 4 - 6 ชั่วโมง ร้อยละ 2.4
  - โดยเฉลี่ยวันละ 7 - 9 ชั่วโมง ร้อยละ 0.4
  - โดยเฉลี่ยวันละ 10 - 12 ชั่วโมง ร้อยละ 0.5
  - โดยเฉลี่ยวันละมากกว่า 12 ชั่วโมง ร้อยละ 0.3
60.8
อ่านหนังสือทุกประเภท
  - โดยเฉลี่ยวันละไม่ถึงชั่วโมง ร้อยละ 14.8
  - โดยเฉลี่ยวันละ 1 - 3 ชั่วโมง ร้อยละ 36.1
  - โดยเฉลี่ยวันละ 4 - 6 ชั่วโมง ร้อยละ 1.8
  - โดยเฉลี่ยวันละมากกว่า 6 ชั่วโมง ร้อยละ 0.1
52.8
เล่นคอมพิวเตอร์
  - โดยเฉลี่ยวันละไม่ถึงชั่วโมง ร้อยละ 1.8
  - โดยเฉลี่ยวันละ 1 - 3 ชั่วโมง ร้อยละ 32.2
  - โดยเฉลี่ยวันละ 4 - 6 ชั่วโมง ร้อยละ 7.7
  - โดยเฉลี่ยวันละ 7 - 9 ชั่วโมง ร้อยละ 1.8
  - โดยเฉลี่ยวันละ 10 - 12 ชั่วโมง ร้อยละ 1.1
44.6
ออกกำลังกาย
  - โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละไม่ถึงชั่วโมง ร้อยละ 0.8
  - โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 - 3 ชั่วโมง ร้อยละ 27.5
  - โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 4 - 6 ชั่วโมง ร้อยละ 6.6
  - โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละมากกว่า 6 ชั่วโมง ร้อยละ 8.3
43.2
ช้อปปิ้ง ซื้อของ เดินเล่น
  - โดยเฉลี่ยวันละไม่ถึงชั่วโมง ร้อยละ 5.1
  - โดยเฉลี่ยวันละ 1 - 3 ชั่วโมง ร้อยละ 32.6
  - โดยเฉลี่ยวันละ 4 - 6 ชั่วโมง ร้อยละ 2.2
  - โดยเฉลี่ยวันละมากกว่า 6 ชั่วโมง ร้อยละ 0.2
40.1
 
 
             7. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาได้ไปพบหมอเพื่อรักษาโรคบ้างหรือไม่ พบว่า

 
ร้อยละ
ได้ไป
49.3
ไม่ได้ไป
50.7
 
 
             8. แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
จากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เอกสารเผยแพร่ต่างๆ
73.6
จากคนรู้จักใกล้ชิด เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อน
42.6
จากแพทย์ พยาบาล
37.8
จากคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
27.8
 
 
             9. การดูแลสุขภาพด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 
เคย
(ร้อยละ)
ไม่เคย
(ร้อยละ)
การกินวิตามิน อาหารเสริม หรือสมุนไพรบำรุงร่างกาย
41.9
58.1
การเข้าคอร์สรักษาสิว ดูแลผิวพรรณ
15.6
84.4
การเข้าฟิตเนสเพื่อลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน
12.0
88.0
การซื้อยามากินเพื่อลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน
8.5
91.5
การเข้าคลินิก / โรงพยาบาล เพื่อลดน้ำหนัก เสริมความงาม
7.5
92.5
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 13 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน
30 เขต จาก 50 เขต  โดยครอบคลุมทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก  ได้แก่  คลองเตย  ดุสิต  ดอนเมือง  ดินแดง
ตลิ่งชัน  ทวีวัฒนา  ธนบุรี  บางกะปิ  บางขุนเทียน  บางเขน  บางซื่อ  บางนา  บางพลัด  บางรัก  บึงกุ่ม  ปทุมวัน  ประเวศ
ป้อมปราบ  พญาไท พระขโนง  พระนคร  ภาษีเจริญ  มีนบุรี  ราชเทวี  ราษฎร์บูรณะ  วังทองหลาง  สวนหลวง  สะพานสูง
สายไหม  และหลักสี่   ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบพบตัว  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,196 คน  เป็นชายร้อยละ 49.0  และหญิงร้อยละ 51.0
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน  ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)  และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  22 - 25 พฤษภาคม 2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 27 พฤษภาคม 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
586
49.0
             หญิง
610
51.0
รวม
1,196
100.0
อายุ:
 
 
             13 – 25 ปี
309
25.8
             26 – 35 ปี
317
26.5
             36 – 45 ปี
276
23.1
             46 ปีขึ้นไป
294
24.6
รวม
1,196
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
822
68.7
             ปริญญาตรี
317
26.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
43
3.6
             ไม่ระบุระดับการศึกษา
14
1.2
รวม
1,196
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
111
9.3
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
271
22.7
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
285
23.9
             รับจ้างทั่วไป
162
13.5
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
126
10.5
             นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา
211
17.6
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน
30
2.5
รวม
1,196
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776