หัวข้อ   “ การจับจ่ายใช้สอยในช่วงตรุษจีน
ประชาชน 80.2 % เห็นว่าของไหว้เจ้ามีราคาแพงขึ้น
46.8% ตั้งใจจะซื้อของไหว้เจ้าครบตามประเพณี แต่คงต้องซื้อแต่ละอย่างในปริมาณน้อยลง
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล์) ได้ทำการสำรวจ
ความเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลที่ไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
จำนวน 1,155 คน พบว่า
 
                  ประชาชนร้อยละ 55.3 เตรียมงบประมาณไว้ใช้สำหรับเทศกาล
ตรุษจีนปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
รองลงมาร้อยละ 32.2 ระบุว่าเตรียมไว้พอๆ กับปีที่แล้ว
และมีเพียงร้อยละ 12.5 ที่ระบุว่าเตรียมไว้ลดลงจากปีที่แล้ว
 
                  เมื่อให้เปรียบเทียบราคาของไหว้เจ้าในปีนี้กับปีที่แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 80.2 เห็นว่าของไหว้เจ้ามีราคาแพงขึ้น
ร้อยละ 19.0 เห็นว่าราคาพอๆกับปีที่แล้ว
มีเพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้น ที่เห็นว่าราคาถูกกว่าปีที่แล้ว
 
                  ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 46.8 ตั้งใจจะซื้อของไหว้เจ้าครบตามประเพณี
แต่คงต้องซื้อแต่ละอย่างในปริมาณน้อยลง
และร้อยละ 23.9 คงต้องตัดของไหว้เจ้า
บางอย่างที่ตัดได้ออก โดยอาจจะไม่ครบตามประเพณี ขณะที่ร้อยละ 23.5 จะซื้อของไหว้เจ้า
ครบตามประเพณี และซื้อในปริมาณมาก
 
                  สำหรับผู้ที่ได้รับอั่งเปาในปีนี้ ร้อยละ 59.9 คาดว่าจะได้รับเท่าเดิม รองลงมาร้อยละ 26.7 คาดว่าจะได้รับ
อั่งเปาลดลง และร้อยละ 13.4 คาดว่าจะได้รับอั่งเปาเพิ่มขึ้น
 
                  ส่วนผู้ที่แจกอั่งเปาในปีนี้ร้อยละ 68.5 จะแจกอั่งเปาเท่าเดิม รองลงมาร้อยละ 15.9 คาดว่าจะแจกอั่งเปา
เพิ่มขึ้น และร้อยละ 15.6 คาดว่าจะแจกอั่งเปาลดลง
 
                  สิ่งที่ชอบในช่วงเทศกาลตรุษจีนมากที่สุด คือ ได้ไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ ร้อยละ 75.0 รองลงมาคือ
ได้พบปะญาติพี่น้อง รวมญาติ ร้อยละ 65.7 และได้ขอพรเป็นสิริมงคลชีวิต ร้อยละ 63.6
 
                  เรื่องที่จะอธิษฐานขอพรจากการไหว้เจ้าในวันตรุษจีนที่จะถึงนี้มากที่สุด คือ ขอให้ตนเองและครอบครัว
มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงร้อยละ 30.3
รองลงมาคือ ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความสุขตลอดไปร้อยละ 21.6
และขอให้ประเทศไทยสงบสุขร้อยละ 13.7
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. การเตรียมงบประมาณไว้ใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

 
ร้อยละ
เตรียมงบประมาณเพิ่มขึ้น
55.3
เตรียมงบประมาณพอๆ กับปีที่แล้ว
32.2
เตรียมงบประมาณลดลง
12.5
 
 
             2. ความเห็นเกี่ยวกับราคาของไหว้เจ้าปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

 
ร้อยละ
แพงกว่าปีที่แล้ว
80.2
พอๆ กับปีที่แล้ว
19.0
ถูกกว่าปีที่แล้ว
0.8
 
 
             3. รูปแบบการเลือกซื้อของไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ของประชาชน คือ

 
ร้อยละ
ซื้อของไหว้เจ้าครบตามประเพณี โดยแต่ละอย่างปริมาณน้อยลง
46.8
ตัดของไหว้เจ้าบางอย่างที่ตัดได้ออก โดยอาจจะไม่ครบตามประเพณี
23.9
ซื้อของไหว้เจ้าครบตามประเพณี และซื้อในปริมาณมาก
23.5
อื่นๆ อาทิ ซื้อของไหว้เท่าเดิม
5.8
 
 
             4. ตรุษจีนปีนี้คาดว่าจะได้รับอั่งเปาจากผู้ใหญ่ ที่ทำงาน / แจกอั่งเปาลูกหลานเพิ่มขึ้นหรือลดลง
                 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

 
ร้อยละ
ได้รับอั่งเปา
27.8
แจกอั่งเปา
55.6
ไม่ได้รับและไม่ได้แจกอั่งเปา
16.6
       ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ได้รับอั่งเปา พบว่า
คาดว่าจะได้อั่งเปาเท่าเดิม
59.9
คาดว่าจะได้อั่งเปาลดลง
26.7
คาดว่าจะได้อั่งเปาเพิ่มขึ้น
13.4
       และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่แจกอั่งเปา พบว่า
คาดว่าจะแจกอั่งเปาเท่าเดิม
68.5
คาดว่าจะแจกอั่งเปาเพิ่มขึ้น
15.9
คาดว่าจะแจกอั่งเปาลดลง
15.6
 
 
             5. สิ่งที่ชอบในช่วงเทศกาลตรุษจีนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
ได้ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ
75.0
ได้พบปะญาติพี่น้อง รวมญาติ
65.7
ได้ขอพรเป็นสิริมงคลชีวิต
63.6
ได้ไปเที่ยวพักผ่อน
24.5
อั่งเปา
22.3
 
 
             6. เรื่องที่จะอธิษฐานขอพรจากการไหว้เจ้าในวันตรุษจีนที่จะถึงนี้มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ขอให้ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
30.3
ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความสุขตลอดไป
21.6
ขอให้ประเทศไทยสงบสุข
13.7
ขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาภ
13.1
ขอให้ทำมาค้าขึ้น กิจการรุ่งเรือง ค้าขายดี
12.5
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้
เกี่ยวกับการเตรียมงบประมาณและการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมถึงเรื่องที่ชอบและเรื่องที่อธิษฐานจากการ
ไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนที่ไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยวิธีสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,155 คน
เป็นเพศชายร้อยละ 43.8 และเพศหญิงร้อยละ 56.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของ และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบ
ระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 24 - 26 มกราคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 29 มกราคม 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
506
43.8
             หญิง
649
56.2
รวม
1,155
100.0
อายุ:
 
 
             25 – 35 ปี
272
23.5
             36 – 45 ปี
282
24.4
             46 – 55 ปี
302
26.2
             56 ปีขึ้นไป
299
25.9
รวม
1,155
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
618
53.5
             ปริญญาตรี
447
38.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
90
7.8
รวม
1,155
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
57
4.9
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
255
22.1
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
490
42.4
             เจ้าของกิจการ
149
12.9
             รับจ้างทั่วไป
69
6.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
124
10.7
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
11
1.0
รวม
1,155
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776