analyticstracking
หัวข้อ   “ ปรากฏการณ์ที่คนไทยเห็นจาก ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต...ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน
                  คนไทยร้อยละ 91.2 ระบุว่าปรากฏการณ์ที่ประทับใจมากที่สุด จากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต
        ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน คือได้เห็นความสามัคคี ความมีน้ำใจและความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกัน
        ทั้งชาวบ้านและจิตอาสา โดยร้อยละ 52.0 อยากแทนความสำเร็จของการค้นหา 13 ชีวิต ด้วยคำว่า “ขอบคุณ
        ความเสียสละและความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย” ทั้งนี้บทเรียนหรือข้อคิดที่คนไทยได้จากปฏิบัติการครั้งนี้คือ
        ทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือต้องปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงบูรณาการจึงสำเร็จ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  จากข่าวการปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่ติดอยู่
ภายในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงรายในขณะนี้ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง“ปรากฏการณ์ที่คนไทย
เห็นจาก ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต...ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน”
โดยเก็บ
ข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,198 คน พบว่า
 
                 ปรากฏการณ์ที่คนไทยเห็นและประทับใจมากที่สุด จากปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน คือ ได้เห็นความสามัคคี ความมี
น้ำใจและความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกันทั้งชาวบ้านและจิตอาสา ร้อยละ 91.2

รองลงมาคือ เห็นการอาสาเข้าช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากนานาชาติ
ร้อยละ 80.8 และเห็นความความช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เช่น การเดิน
สายไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบาดาล การวางถังออกซิเจน ฯลฯ ร้อยละ 76.9 นอกจากนี้
ยังเห็นถึงความกระตือรือร้นของภาครัฐทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ นายกฯ ผู้ว่า ตำรวจ ทหาร
ร้อยละ 76.2 และเห็นประชาชนทั่วประเทศร่วมเกาะติดสถานการณ์และส่งใจไปช่วยทหาร
หน่วย ซีล ในการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ร้อยละ 68.4
 
                 ทั้งนี้ความสำเร็จของการค้นหา 13 ชีวิตครั้งนี้ คนไทยส่วนใหญ่อยากแทนด้วยคำพูดว่า “ขอบคุณความ
เสียสละและความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย” ร้อยละ 52.0
รองลงมาคือ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร้อยละ 31.0 และ “สุดยอดมาก”
ร้อยละ 6.9
 
                 สำหรับบทเรียนที่คนไทยได้จากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน คนไทย
ส่วนใหญ่ระบุว่า ความสำเร็จในการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ
ร่วมกันของทุกภาคส่วน ร้อยละ 39.0
รองลงมาระบุว่า ความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือกันและกันจากสังคมทั่วโลก
ในยามคับขันเป็นสิ่งสำคัญและมีค่า ร้อยละ 31.0 และระบุว่าผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ร้อยละ 14.5
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ปรากฏการณ์ที่เห็นและประทับใจ จากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน

 
ร้อยละ
ความสามัคคี ความมีน้ำใจและความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกัน ทั้งชาวบ้านและจิตอาสา
91.2
ความอาสาเข้าช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากนานาชาติ
80.8
ความช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เช่น การเดินสายไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบาดาล วางถังออกซิเจน ฯลฯ
76.9
ความกระตือรือร้นของภาครัฐทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ นายกฯ ผู้ว่า ตำรวจ ทหาร
76.2
ประชาชนทั่วประเทศร่วมเกาะติดสถานการณ์และส่งใจไปช่วยทหารหน่วย ซีล ในการช่วยเหลือ 13 ชีวิต
68.4
ความรวดเร็วในการทำข่าว รายงานสถานการณ์สดจากพื้นที่ ของสื่อมวลชน
65.0
การแสดงออกเชิงจิตวิทยาในความพยายามช่วยเหลือ เช่น การร่วมสวดมนต์ ขอพรจากทุกศาสนา การทำพิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ
55.5
 
 
             2. ความสำเร็จของการค้นหา 13 ชีวิต ครั้งนี้ คิดว่าอยากแทนด้วยคำพูดใด

 
ร้อยละ
ขอบคุณความเสียสละและความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย
52.0
คนไทยไม่ทิ้งกัน
31.0
สุดยอดมาก
6.9
เราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
3.5
“ฮีโร่” มีอยู่จริงบนโลกใบนี้
2.7
เอาใจไปเลย
2.6
อื่นๆ อาทิ ดีใจมากๆ โชคดีจังที่เจอ
1.3
 
 
             3. บทเรียนที่คนไทยได้จากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน คือ

 
ร้อยละ
ทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือต้องปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงบูรณาการจึงสำเร็จ
39.0
ความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือกันและกันในสังคมทั่วโลกในยามคับขัน
เป็นสิ่งสำคัญและมีค่า
31.0
ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลายสาขา
14.5
ความพร้อมของอุปกรณ์เป็นเรื่องสำคัญ ในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด
10.4
การนำเสนอข่าวจากแหล่งข่าวที่หลากหลาย มีผลต่อการรับรู้ที่คลาดเคลื่อน สับสน
5.1
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เห็นและประทับใจจากปฏิบัติการช่วยเหลือ
13 ชีวิตในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน คำพูดที่อยากบอกแทนความสำเร็จของการค้นหา 13 ชีวิต และบทเรียนที่ได้รับจาก
เหตุการณ์นี้ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธี
การถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 3-5 กรกฎาคม 2561
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 7 กรกฎาคม 2561
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
588
49.1
             หญิง
610
50.9
รวม
1,198
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
130
10.9
             31 – 40 ปี
256
21.4
             41 – 50 ปี
307
25.6
             51 – 60 ปี
283
23.6
             61 ปีขึ้นไป
222
18.5
รวม
1,198
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
712
59.4
             ปริญญาตรี
381
31.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
105
8.8
รวม
1,198
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
188
15.7
             ลูกจ้างเอกชน
260
21.7
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
461
38.5
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
70
5.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
188
15.7
             นักเรียน/ นักศึกษา
11
0.9
             ว่างงาน / รวมกลุ่ม
20
1.6
รวม
1,198
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776