porno sex olgun porno porno rus porno ภาพ/คลิปวีดีโอ กิจกรรม

ภาพ/คลิปวีดีโอ กิจกรรม

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จัดโครงการอบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม
  เรื่อง “การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม BUPoll Creative - Team Intelligence”
  (เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561)>>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จัดโครงการอบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม
  เรื่อง “การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interview)
  (เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560)>>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมแถลงผลสำรวจ
  โครงการสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานประกันสังคม ปี 2558
  (เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559)>>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จัดโครงการอบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม
  เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ ”  
  (เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559)>>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
  ทำโพลล์เรื่อง“คนกรุงกับเทศกาลสงกรานต์ท่ามกลางวิกฤตภัยแล้ง”
  >>
  คลิกดูภาพ

 • กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  จัดการเสวนาในหัวข้อ “คนไทยกับประชาคมอาเซียน : ความเชื่อมั่นในก้าวต่อไป”
  วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
  >>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
  ทำโพลล์เรื่อง“ประชาชนกับวิกฤตภัยแล้ง 2559”
  >>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
  ทำโพลล์เรื่อง“พฤติกรรมการสูบและเลือกซื้อบุหรี่หลังรัฐบาลขึ้นอัตราภาษี”
  >>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนาเรื่อง
  "ใครว่าคนไม่รู้จัก สมอ." วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น.
  ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม>>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
  ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
  เข้าสู่โครงการ "เปิดรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ" และรับฟังการบรรยายเรื่องการทำโพลล์
  จาก อาจารย์สืบศักดิ์ สืบภักดี (เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558)>>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดเผยแพร่ผลการวิจัย
  หัวข้อ “ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และความคิดเห็น ของประชาชน ผู้ร้องเรียน เครือข่าย
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่มีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน” (เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558)>>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จัดโครงการอบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม
  เรื่อง “การใช้ภาษาสื่อสารเพื่อการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีสัมภาษณ์แบบพบตัว และโทรศัพท์สัมภาษณ์" 
  (เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558)>>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานเสวนา
  เรื่อง "ปฏิรูปส่งออกอย่างไร ให้ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยกลับคืนมา" (เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)
  >>
  คลิกดูภาพ

 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ให้สัมภาษณ์ในรายการ
  "อนาคตเมืองไทย : โพลนักท่องเที่ยวต่างชาติชี้ ไทยยังน่าเที่ยว "
  ทางสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
  ในประเด็น "คนทำโพลล์มองการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." (เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 )
  >>
  คลิกดูรายการ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการทางด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการ "การศึกษาต้นทุนผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิง
  NGV และ ดีเซล" (เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)>>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) แสดงความยินดีกับ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ฯ กรุงเทพโพลล์ (เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557)>>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ให้ความอนุเคราะห์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
  ราชภัฏสวนดุสิตเข้าสัมภาษณ์ (เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557)>>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จัดโครงการอบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม
  เรื่อง “เก็บข้อมูลอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลเป็นประโยชน์ พร้อมใช้งาน”  
  (เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557)>>
  คลิกดูภาพ

 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เข้าร่วมงานเสวนา ครบรอบ 6 ปี ไทยพีบีเอส  
  (เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557)>>
  คลิกดูภาพ

 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เข้าร่วมงานสัมมนา:เปิดผลการศึกษา ความนิยม คุณภาพ คุณค่าของรายการ และภาพลักษณ์องค์กรของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  (เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556)>> คลิกดูภาพ

 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ให้สัมภาษณ์ในรายการ "ปอกเปลือกข่าว" ทางเคเบิ้ลทีวีสปริงนิวส์
  ในประเด็น "คนทำโพลล์มองการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." (เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 20.00 - 21.00 น.)
  - คลิกดูรายการช่วงที่ 1 >> Part 1
  - คลิกดูรายการช่วงที่ 2 >> Part 2
  - คลิกดูรายการช่วงที่ 3 >> Part 3

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานเสวนา
  เรื่อง "ความมั่งคั่งของประเทศไทย ท่ามกลางภัยจากเศรษฐกิจโลกปี 2013" (เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555)
  >>
  คลิกดูภาพ

 • ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการทางด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการ "การศึกษาต้นทุนผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิง
  NGV และ ดีเซล" (เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)>>
  คลิกดูภาพ

 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1
  ของชมรมสื่อบ้านนอก (เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555)>>
  คลิกดูภาพ

 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ให้สัมภาษณ์รายการ "ปอกเปลือกข่าว" ทางเคเบิ้ลทีวีสปริงนิวส์
  ในหัวข้อผลสำรวจโพลล์ เรื่อง "นโยบายประชานิยมส่งผลดีหรือเสียต่อประเทศไทย" (เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555
  เวลา 20.00 - 21.30 น.)
  - คลิกดูรายการช่วงที่ 1 >> Part 1
  - คลิกดูรายการช่วงที่ 2 >> Part 2
  - คลิกดูรายการช่วงที่ 3 >> Part 3

 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เข้าร่วมงานเสวนา “สวส.เสวนา ครั้งที่ 1 : มุมสะท้อน...งานวิจัย
  กับแบรนด์ไทยพีบีเอส”(เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555) >>
  คลิกดูภาพ

https://romhemder.org/