porno sex olgun porno porno rus porno โครงการ อบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม

โครงการ อบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม
เรื่อง "เก็บข้อมูลอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลเป็นประโยชน์ พร้อมใช้งาน"
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท