porno sex olgun porno porno rus porno แสดงความยินดีกับ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ฯ กรุงเทพโพลล์

แสดงความยินดีกับ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ฯ กรุงเทพโพลล์
วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557

ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยาบายศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
ครั้งที่ 1 ผศ.สุรวุธ กิจกุศล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะกรรมการนโยบาย
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี
แด่ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันประปกเกล้า ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)