porno sex olgun porno porno rus porno โครงการ อบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งที่ 2

โครงการอบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม
เรื่อง "การใช้ภาษาสื่อสารเพื่อการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีสัมภาษณ์แบบพบตัว และโทรศัพท์สัมภาษณ์"
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 – 14.00 น.
ณ ห้อง BUSEM 1 อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท