porno sex olgun porno porno rus porno เผยแพร่ผลการวิจัย ร่วมกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
จัดเผยแพร่ผลการวิจัย
หัวข้อ “ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และความคิดเห็น ของประชาชน
ผู้ร้องเรียน เครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่มีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน”

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๒ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐