porno sex olgun porno porno rus porno ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
เข้าสู่โครงการ "เปิดรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ"
และรับฟังการบรรยายเรื่องการทำโพลล์จาก อาจารย์สืบศักดิ์ สืบภักดี
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558  เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 3 C3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)