porno sex olgun porno porno rus porno กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดการเสวนาในหัวข้อ “คนไทยกับประชาคมอาเซียน : ความเชื่อมั่นในก้าวต่อไป”

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดการเสวนาในหัวข้อ
“คนไทยกับประชาคมอาเซียน : ความเชื่อมั่นในก้าวต่อไป”
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา