porno sex olgun porno porno rus porno โครงการอบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม2558

โครงการอบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม
เรื่อง "การพัฒนาทักษะการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ "
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 – 13.00 น.
ณ ห้อง 955 ชั้น 5 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
โดยมี ดร.ธีรพันธ์ ชัยมงคลโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา
และมี อาจารย์สรวิทย์ บัวศรี ผู้อำนวยการสถาบัน
Thailand Call Center Academy เป็นวิทยากรอบรม