porno sex olgun porno porno rus porno โครงการอบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม2560

โครงการอบรมเครือข่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม
เรื่อง "การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม BUPoll Creative - Team Intelligence"
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น.
ณ ห้อง 956 ชั้น 5 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
โดย ทีมงานวิทยากร ดร.วุฒิชัย ผาสุขกานนท์