Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 779 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
601
สังคม
2551
602
สังคม
2551
603
การเมือง
2551
604
การเมือง
2551
605
เศรษฐกิจ
2551
606
สังคม
2551
607
การเมือง
2551
608
สังคม
2551
609
สังคม
2551
610
การเมือง
2551
611
การเมือง
2551
612
การเมือง
2551
613
การเมือง
2551
614
อื่นๆ
2550
615
การเมือง
2550
616
การเมือง
2550
617
การเมือง
2550
618
การเมือง
2550
619
สังคม
2550
620
การเมือง
2550
621
การเมือง
2550
622
การเมือง
2550
623
สังคม
2550
624
สังคม
2550
625
การเมือง
2550
626
สังคม
2550
627
การเมือง
2550
628
การเมือง
2550
629
การเมือง
2550
630
การเมือง
2550
 ** หมายเหตุ : ย้อนดูผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ย้อนดูผลปี 2543-2546