analyticstracking
    
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“ประเมินผลงาน 3 ปี 6 เดือน
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“ความเห็นของประชาชนต่อ
กระบวนการ ยุติธรรมในการเอาผิดผู้กระทำความผิด"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 03 มีนาคม 2561) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน มกราคม 2561... เรื่อง "10 เรื่องเด็กวอนขอผู้ใหญ่ใน ปีจอ
     
(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มี.ค. 2561)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2560...
     ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย…เพื่อประชาชนฐานราก (ข้อมูล ณ วันที่ 05 มี.ค. 2561)
      >> Read more...