analyticstracking
    
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“คนกรุงพร้อมใช้?...
รถเมล์ไร้เงินสด"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“ความเห็นของประชาชน
ต่อมาตรการ ชิม ช้อป ใช้"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 19 ตุลาคม 2562) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 10 ตุลาคม 2562)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน มกราคม 2562... เรื่อง เด็กไทยรุ่นใหม่ หัวใจสมาร์ทโฟน
     
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 2562)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2561...
     เรื่อง ประเมินผลงาน 4 ปี รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 2562)
      >> Read more...