analyticstracking
    
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“ประเมินผลงาน 3 ปี
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง"ทิศทางการเมืองไทย
หลังครบ 1 ปี ประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 19 สิงหาคม 2560) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 13 สิงหาคม 2560)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม 2560... เรื่อง "ความเชื่อมั่นประเทศไทย
      กับการก้าวสู่ปีที่ 4 ของ คสช.
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2560)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน ปี 2560...
     เรื่อง " เสียงเล็กๆ จากเด็กไทย ถึงผู้ใหญ่ในปี 60 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2560)
      >> Read more...