analyticstracking
    
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“โค้งสุดท้าย ส.ส.แบบไหน
คนไทยจะเลือก"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“นับถอยหลัง 14 วัน
สู่การเลือกตั้ง"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 09 มีนาคม 2562) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 02 มีนาคม 2562)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน มกราคม 2562... เรื่อง ผลกระทบต่อผู้โดยสารกับการขึ้นราคารถเมล์
     
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2562)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2561...
     เรื่อง ประเมินผลงาน 4 ปี รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2562)
      >> Read more...