analyticstracking
    
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“คนกรุงปฏิบัติตนอย่างไร...
ช่วงเข้าพรรษา"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“มุมมองประชาชนต่อความ
ท้าทายที่รัฐบาลใหม่ต้องเผชิญ"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 13 กรกฎาคม 2562) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 15 มิถุนายน 2562)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน มกราคม 2562... เรื่อง เด็กไทยรุ่นใหม่ หัวใจสมาร์ทโฟน
     
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2561...
     เรื่อง ประเมินผลงาน 4 ปี รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562)
      >> Read more...