analyticstracking
    
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“ความเห็นของประชาชนต่อรถรับจ้าง
สาธารณะผ่านแอปพลิเคชันแบบถูกกฎหมาย"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“ลอยกระทงปลอดภัย
ใส่ใจสายน้ำ"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน มกราคม 2562... เรื่อง เด็กไทยรุ่นใหม่ หัวใจสมาร์ทโฟน
     
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2562)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2561...
     เรื่อง ประเมินผลงาน 4 ปี รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2562)
      >> Read more...