analyticstracking
    
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“ความคิดเห็นต่อ แพ็คเกจ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“ความเชื่อมั่นต่อการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1)"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 24 สิงหาคม 2562) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 27 กรกฎาคม 2562)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน มกราคม 2562... เรื่อง เด็กไทยรุ่นใหม่ หัวใจสมาร์ทโฟน
     
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2561...
     เรื่อง ประเมินผลงาน 4 ปี รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562)
      >> Read more...