Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
481
การเมือง
2551
482
สังคม
2551
483
สังคม
2551
484
การเมือง
2551
485
การเมือง
2551
486
เศรษฐกิจ
2551
487
สังคม
2551
488
การเมือง
2551
489
สังคม
2551
490
สังคม
2551
491
การเมือง
2551
492
การเมือง
2551
493
การเมือง
2551
494
การเมือง
2551
495
อื่นๆ
2550
496
การเมือง
2550
497
การเมือง
2550
498
การเมือง
2550
499
การเมือง
2550
500
สังคม
2550
501
การเมือง
2550
502
การเมือง
2550
503
การเมือง
2550
504
สังคม
2550
505
สังคม
2550
506
การเมือง
2550
507
สังคม
2550
508
การเมือง
2550
509
การเมือง
2550
510
การเมือง
2550
 ** หมายเหตุ : ย้อนดูผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ย้อนดูผลปี 2543-2546