Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 706 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
511
สังคม
2552
512
การเมือง
2552
513
สังคม
2552
514
การเมือง
2551
515
การเมือง
2551
516
การเมือง
2551
517
การเมือง
2551
518
สังคม
2551
519
การเมือง
2551
520
การเมือง
2551
521
การเมือง
2551
522
การเมือง
2551
523
การเมือง
2551
524
การเมือง
2551
525
สังคม
2551
526
การเมือง
2551
527
การเมือง
2551
528
สังคม
2551
529
สังคม
2551
530
การเมือง
2551
531
การเมือง
2551
532
เศรษฐกิจ
2551
533
สังคม
2551
534
การเมือง
2551
535
สังคม
2551
536
สังคม
2551
537
การเมือง
2551
538
การเมือง
2551
539
การเมือง
2551
540
การเมือง
2551
 ** หมายเหตุ : ย้อนดูผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ย้อนดูผลปี 2543-2546