Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
511
การเมือง
2551
512
สังคม
2551
513
สังคม
2551
514
การเมือง
2551
515
การเมือง
2551
516
การเมือง
2551
517
การเมือง
2551
518
อื่นๆ
2550
519
การเมือง
2550
520
การเมือง
2550
521
การเมือง
2550
522
การเมือง
2550
523
สังคม
2550
524
การเมือง
2550
525
การเมือง
2550
526
การเมือง
2550
527
สังคม
2550
528
สังคม
2550
529
การเมือง
2550
530
สังคม
2550
531
การเมือง
2550
532
การเมือง
2550
533
การเมือง
2550
534
การเมือง
2550
535
สังคม
2550
536
การเมือง
2550
537
สังคม
2550
538
การเมือง
2550
539
การเมือง
2550
540
สังคม
2550
 ** หมายเหตุ : ย้อนดูผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ย้อนดูผลปี 2543-2546