Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
631
การเมือง
2547
632
สังคม
2547
633
การเมือง
2547
634
เศรษฐกิจ
2547
635
สังคม
2547
636
การเมือง
2547
637
การเมือง
2547
638
สังคม
2547
639
สังคม
2547
640
การเมือง
2547
641
การเมือง
2547
642
การเมือง
2547
643
การเมือง
2547
644
สังคม
2547
645
สังคม
2547
646
สังคม
2547
647
การเมือง
2547
648
การเมือง
2547
649
สังคม
2547
650
เศรษฐกิจ
2547
651
เศรษฐกิจ
2547
652
สังคม
2547
653
การเมือง
2547
654
การเมือง
2547
655
เศรษฐกิจ
2547
656
การเมือง
2547
657
การเมือง
2547
658
การเมือง
2547
659
สังคม
2547
660
สังคม
2547
 ** หมายเหตุ : ย้อนดูผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ย้อนดูผลปี 2543-2546